Statistiska centralbyrån, SCB

Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 3:e kvartalet 2011: Hushållen sålde aktiefonder

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 10:01 CET

Under det tredje kvartalet redovisade hushållen ett nettoutflöde ur svenskregistrerade fonder på 3,2 miljarder. Orsaken till hushållens totala nettoutflöde var att hushållen sålde aktiefonder för 3,2 miljarder mer än man köpt för. Däremot uppvisade räntefonder ett nettoinflöde på 0,8 miljarder.

Vid kvartalets utgång var hushållens direktägda förmögenhet i fonder 312 miljarder, vilket kan jämföras med 370 miljarder för andra kvartalet. Premiepension och fondförsäkring, vilket är hushålls indirekta fondinnehav, minskade i värde under kvartalet. Premiepensionsdelen minskade med 55 miljarder och fondförsäkringsdelen minskade med 41 miljarder.

Totala fondförmögenheten minskade
Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det tredje kvartalet 1 440 miljarder. Det är en minskning med 207 miljarder jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2010 har fondförmögenheten minskat med 72 miljarder.

Under det tredje kvartalet redovisade fonderna ett nettoutflöde på 5,4 miljarder. Detta kan bland annat härledas av nettoutflöden från svenska icke finansiella företag på 7,5 miljarder och hushåll på 3,2 miljarder. Utländska innehavare har under kvartalet sålt för 1,2 miljarder mer än vad de köpt för. Svenska finansiella företag har däremot haft nettoinsättningar på 5,5 miljarder. Det ska tilläggas att till denna sektor räknas exempelvis fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Nettoinflöde i räntefonder
Under det tredje kvartalet har aktiefonder sålts för totalt 34 miljarder mer än vad som köpts. Samtidigt har räntefonder köpts för 31 miljarder mer än vad det har sålts. Utav räntefonderna utgör penningmarknadsfonder 15 miljarder av inflödet. Anledningen till detta mönster kan antagligen kopplas till de turbulenta aktiemarknaderna under kvartalet.

Blandfonder har sålts för 0,7 miljarder mer än vad som köpts. Fond-i-fonder har även de haft ett nettoutflöde då de sålts för 2,6 miljarder mer än de köpts. Övriga fonder har köpts för 1,1 miljarder mer än det sålts.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)

Minskad förmögenhet i aktiefonder
På grund av det stora nettoutflödet ur aktiefonder och den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna har fondförmögenheten i aktiefonder minskat. Totalt har aktiefonders värde minskat med 206 miljarder, från 932 miljarder till 727 miljarder. Fondvärdet i räntefonder var vid utgången av det tredje kvartalet 228 miljarder, vilket innebar en ökning med 36 miljarder jämfört med föregående kvartal. Fondförmögenheten i blandfonder minskade däremot med 18 miljarder jämfört med andra kvartalet.

Fondförmögenhet, 2011 kv 3

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323560.aspx

Definitioner och förklaringar
Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram, m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-02-14 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35


Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
John Svanäng
Tfn 08-506 948 85
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Jens Viklund

Tfn 08-506 948 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.