Statistiska centralbyrån, SCB

Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 4:e kvartalet 2009: Rekordhögt fondsparande

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:55 CET

Nettosparandet i fonder registrerade i Sverige var 115 miljarder förra året. Det är det högsta sparandet som uppmätts under ett år sedan liknande statistik började publiceras 1985.

Nettosparandet var 23 miljarder 2008. Bara under fjärde kvartalet i fjol sattes det in 60 miljarder mer i fonder än vad som togs ut. En starkt bidragande orsak var insättningarna från PPM-systemet som placerades i fonderna i december.

Hushållen hade ett positivt nettosparande på 9 miljarder. Här ingår inte PPM- och fondförsäkringssparande. Sett över hela året så var hushållens direktsparande 15 miljarder. Det kan jämföras med 2008 då hushållen tog ut 10 miljarder mer än vad man satte in.

Fondförmögenheten ökar

Den totala fondförmögenheten fortsatte att öka under kvartalet till totalt 1 393 miljarder. Det är en ökning med 118 miljarder jämfört med tredje kvartalet. Under hela 2009 har fondförmögenheten ökat med 376 miljarder. Positivt nettosparande och börsuppgången under året är de främsta orsakerna.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)
Hushållens direktägda fondförmögenhet var 350 miljarder. Det är en ökning med 23 miljarder under fjärde kvartalet och med 88 miljarder under hela 2009. Hushållens innehav i fondförsäkringar var samtidigt värda 376 miljarder och innehaven via premiepensionen 291 miljarder. Ökningen under året var 90 miljarder i fondförsäkringar och 84 miljarder via premiepensionen.

Stort intresse för aktiefonder

Aktiefonder var den fondtyp som hade det högsta nettosparandet under kvartalet med 27 miljarder. Aktiefonder är den vanligaste sparformen i PPM-systemet, vilket bidrog till detta. Även blandfonder hade ett högt nettosparande, närmare 15 miljarder. Penningmarknadsfonder däremot hade ett negativt nettosparande på ungefär en halv miljard. Under 2009 togs det ut 20 miljarder mer än vad som sattes in i denna sparform.

Fondförmögenheten i aktiefonder var vid årets utgång 723 miljarder. Det är en ökning med 70 miljarder jämfört med tredje kvartalet och med 263 miljarder jämfört med utgången av 2008. Av hushållens direktägda fondförmögenhet är 257 miljarder placerad i aktiefonder.

Fondförmögenhet, 2009 kvartal 4, se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287336.aspx

Definitioner och förklaringar
Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-05-19 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Johannes Holmberg
Tfn 08-506 945 11
E-post johannes.holmberg@scb.se

Johanna Ekblom
Tfn 08-506 946 62
E-post johanna.ekblom@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.