Statistiska centralbyrån, SCB

Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 4:e kvartalet 2010: Värdeökning i fonderna i slutet av förra året

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:34 CET

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av fjärde kvartalet 1 635 miljarder kronor. Det är en ökning med 124 miljarder jämfört med föregående kvartal och med 242 miljarder jämfört med utgången av 2009. På två år har fondernas värde ökat med 618 miljarder.

En av orsakerna till värdeökningen under fjärde kvartalet var att den årliga avsättningen till premiepensioner placerades i fonderna. Detta bidrog med ett positivt nettosparande på 24 miljarder. Totalt sattes 40 miljarder mer in i fonderna än vad som togs ut.

En stor del av fonderna i premiepensionssystemet är aktiefonder vilket bidrog till att denna fondkategori fick ett sammanlagt nettoinflöde på 32 miljarder under kvartalet. Fonder som placerar i andra fonder, så kallade fond-i-fond hade ett nettoinflöde på 7 miljarder. Penningmarknadsfonder hade istället ett utflöde på närmare 6 miljarder netto.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307800.aspx

Hushållen köpte fond-i-fonder
Hushållens direktägda förmögenhet i fonder ökade med 21 miljarder och var vid kvartalets utgång 388 miljarder. Hushållen har även indirekt fondägande, till exempel genom premiepension och fondförsäkringar. Premiepensionsinnehaven uppgick vid kvartalets utgång till 346 miljarder, en ökning med 48 miljarder jämfört med föregående kvartal. Fondsparandet hos livförsäkringsbolag (fondförsäkring) uppgick samtidigt till 434 miljarder vilket är 23 miljarder mer än vid utgången av tredje kvartalet.

Hushållen köpte direktregistrerade fondandelar för 1 miljard mer än man sålde för. Liksom de närmast föregående kvartalen var sparandet högst i kategorin fond-i-fond där hushållen nettoköpte fondandelar för närmare 3 miljarder. Däremot nettosålde hushållen räntefonder och aktiefonder för cirka 1 miljard vardera.

Aktiefonder ökade i värde men räntefonder sjönk
Börserna steg generellt under fjärde kvartalet vilket bidrog till att höja värdet på aktiefonderna. Den totala fondförmögenheten i aktiefonder ökade med 104 miljarder under kvartalet, till totalt 964 miljarder.  Det betyder att aktiefonderna ökat med cirka 8 procent i värde under kvartalet, exklusive nettoinsättningar.

Räntefondernas värde minskade under kvartalet med 8 miljarder, till totalt 177 miljarder. Både nettouttag ur dessa fonder samt värdeminskningar i fonderna till följd av stigande marknadsräntor bidrog till detta.

Fondförmögenhet, 2010 kv 4
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307800.aspx

Definitioner och förklaringar
Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram, m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-05-17 kl. 09.30

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Johannes Holmberg
Tfn 08-506 945 11
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Johanna Ekblom
Tfn 08-506 946 62
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.