Statistiska centralbyrån, SCB

Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 4:e kvartalet 2012: Hushållens totala fondförmögenhet ökade

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:03 CET

Under fjärde kvartalet 2012 var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder totalt 355 miljarder kronor. Det är en ökning med 6 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Den ökade fondförmögenheten beror delvis på att hushållens nettosparande var positivt under fjärde kvartalet. Hushållens nettosparande uppgick till 3,7 miljarder kronor och kan främst härledas till nettosparandet i blandfonder som uppgick till 3,7 miljarder. Aktie- och räntefonder nettosåldes för 0,8 respektive 0,9 miljarder. Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 33 respektive 6 miljarder under fjärde kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 394 miljarder och fondförsäkring till 462 miljarder.

Den totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det fjärde kvartalet 1 738 miljarder. Det är en ökning med 78 miljarder jämfört med tredje kvartalet 2012 och en ökning med 203 miljarder jämfört med motsvarande kvartal 2011.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)
(se diagram)

Aktiefondernas värde ökade med 41 miljarder under det sista kvartalet 2012, till totalt 905 miljarder. Blandfonder ökade med 12 miljarder. Fond-i-fonder och övriga fonder ökade båda med 11 miljarder. Fondförmögenheten fördelat på räntefonder ökade med 4 miljarder.

Fondförmögenhet, 2012 kv 4
(se tabell)

Stora premiepensionsinsättningar

Det totala nettosparande i svenskregistrerade fonder var positivt. Totalt köptes det för 60,9 miljarder mer än vad det såldes för. Detta kan jämföras med tredje kvartalet 2012 då det nettoköptes för 10,5 miljarder. Det fjärde kvartalets höga nettosparande kan främst härledas till svenska finansiella företag vars nettosparande uppgick till 53,8 miljarder, varav 32,6 miljarder utgjordes av premiepensionsinsättningar. Detta kan jämföras med motsvarande kvartal 2011 då premiepensionsinsättningarna var 24,4 miljarder.

Aktiefonder och blandfonder var de fondkategorier som redovisade de största nettoinflödena, 25,4 respektive 13,3 miljarder. Räntefondernas nettoinflöde var 2,9 miljarder, medan samma siffra för övriga fonder respektive fond-i-fonder uppgick till 9,7 respektive 9,6 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram, m.m.