Investor AB

Investors Substansvärderapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 09:33 CEST

Substansvärdet uppgick den 30 september 2004 till 91.887 Mkr (120 kronor per aktie) jämfört med 83.063 Mkr (108 kronor per aktie) vid årsskiftet.

Substansvärdeförändringen uppgick under årets första nio månader till 8.824 (12.698) Mkr, motsvarande 11 (20) procent. I substansvärdeförändringen ingick koncernens resultat efter skatt med 7.766 (587) Mkr, vilket motsvarade 10,12 (0,77) kronor per aktie.

Värdet av samtliga tillgångar uppgick den 30 september 2004 till 107.946 Mkr, att jämföra med 103.656 Mkr per årsskiftet. Nettoskulden uppgick den 30 september till 16.059 Mkr. Vid årsskiftet var nettoskulden 20.593 Mkr. Nettoskulden motsvarade 15 procent av de totala tillgångarna vid rapportperiodens utgång, att jämföra med 20 procent per årsskiftet.

Kärninnehavens värdeförändring uppgick under niomånadersperioden till 9.715 (14.675) Mkr. Störst positiv påverkan hade Ericsson med 7.958 Mkr och ABB med 1.736 Mkr. AstraZeneca påverkade värdeförändringen med -3.252 Mkr.

Inom Kärninnehaven förvärvades under det tredje kvartalet A-aktier i Scania för 487 Mkr. B-aktier i Scania avyttrades för 296 Mkr.

Nya investeringars värdeförändring uppgick under niomånadersperioden till 268 (-154) Mkr. Sammantaget gjordes under rapportperioden investeringar för 1.504 (1.407) Mkr och avyttringar för 2.734 (1.715) Mkr. I avyttringarna ingår återbetalade, icke investerade medel från b-business partners under tredje kvartalet om 876 Mkr.

Totalavkastningen uppgick till 15 (33) procent under rapportperioden. Under tredje kvartalet var totalavkastningen 1 (10) procent. Den senaste tolvmånadersperioden uppgick totalavkastningen till 24 (52) procent.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att bygga världsledande företag i sektorer där vi genom vårt nätverk och vår kunskap har en relativ fördel.