Infracontrol AB

Invigning av Nya Intelligenta Partihallsförbindelsen

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 21:53 CET

Den 1 december invigs den nya Partihallsförbindelsen i Göteborg. En fast broförbindelse som denna ser ju inte ut att innehålla så mycket tekniska installationer som behöver styras och övervakas. Men här finns en avancerad anläggning för att ta hand om dagvattnet innan det släpps vidare. Med automatiska detektorer och fördefinierade åtgärdsplaner på trafikledningscentralen kan den kringliggande vattenmiljön skyddas i händelse av farliga utsläpp på bron och intilliggande vägnät.

Partihallsförbindelsen är en ny 1.1 km lång fyrfilig vägbro som kopplar ihop E20 med E45 strax öster om Tingstadstunneln i Göteborg. Den nya förbindelsen ska avlasta nuvarande leder och därigenom minska sårbarheten i det övriga vägtrafiksystemet. Avlastningen innebär minskad trängsel samtidigt som man får bättre möjligheter att leda om trafiken vid störningar. Förbindelsen beräknas ge bättre miljö med mindre buller och bättre luftkvalitet i de kringliggande närområdena. Projektet påbörjades 2008 och invigs nu den 1 december, efter tre års intensivt arbete. Pia Holmin som är projektledare berättar:

- Det här har varit ett mycket intressant projekt. Många känner inte till att det även i denna typ av anläggningar finns avancerade tekniska installationer som måste styras och övervakas. I det här fallet känns det väldigt bra att vara med och se till att miljön skyddas på ett bra sätt.

I en trafikanläggning som Partihallsförbindelsen genereras en stor mängd dagvatten som måste tas om hand på ett säkert sätt. Därför finns här en avancerad anläggning som samlar upp vattnet och pumpar det till sedimenteringsbassänger och fördröjningsmagasin där det renas från partiklar som långsamt får sjukna till botten innan vattnet släpps vidare ut i Säveån. Anläggningen styrs och övervakas med hjälp av PLC- och SCADA-system som levererats av Mölndalsföretaget Infracontrol. Systemets viktigaste uppgift är att se till att bara rent vatten släpps ut i Säveån och att inte miljöfarliga ämnen lämnar anläggningen om ett farligt utsläpp skulle ske på bron.

- Trafikledarna på trafikledningscentralen har fördefinierade åtgärdsplaner som hjälper dem att snabbt stänga anläggningen om det skulle ske en olycka, berättar Pia Holmin. Dessutom finns ett antal detektorer som upptäcker farliga ämnen och automatiskt stänger pumpar och luckor.  Det är ju oerhört viktigt att föroreningar såsom bensin eller olja inte släpps ut i Säveån utan att de kan tas om hand om på ett kontrollerat sätt.

Hon berättar också att styr- och övervakningssystemet även kommer att användas av drift- och underhållspersonal för den dagliga driften och skötseln av anläggningen.

Infracontrol har fått uppdraget att leverera styr- och övervakningssystemet av Elektro Emanuel i Veddige, som levererar alla elinstallationer till Skanska, som är projektets totalentreprenör. Projektets totala kostnad är ca 1.7 miljarder.

För mer information, kontakta Pia Holmin, Projektledare, 031 – 333 27 23,
pia.holmin@infracontrol.com

För mer information om Partihallsförbindelsen: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/E45E20-Partihallsforbindelsen/

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.