Invik & Co AB

Invik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:23 CEST

Den nya Invikkoncernen bildades under hösten 2004. Jämförelsetal angivna inom parantes i denna delårsrapport avser motsvarande period föregående år proforma. Denna delårs­rapport har upprättats i enlighet med IFRS och jämförelsetalen har omräknats i enlighet därmed.
Inviks B-aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 1 september 2005.

Totala intäkter för årets första nio månader uppgick till 1 280,7 (1 039,9) Mkr, vilket mot­svarar en ökning om 23%.
Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 170,2 (115,4) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 47%.
Resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till 117,8 (82,6) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 43%.
Resultat per aktie för årets första nio månader uppgick till 4,46 (3,13) kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,10 (3,13) kronor.

Moderna Försäkringar Liv hade under kvartalet fortsatta försäljningsframgångar och vid utgången av det tredje kvartalet uppgick kapitalet placerat i fondförsäkringar till 1,7 miljar­der kronor, en ökning med 322% från utgången av det tredje kvartalet 2004. Försäljnings­fram­­gångarna har även inneburit ökade förluster eftersom verksamheten belastas med höga initiala försäljningskostnader.
Aktie-Ansvars fonder har under 2005 haft nettoinflöde av kapital överstigande 2 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:

Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Mattias Björk, Investor Relations +46 (0)8 562 000 58

Delårsrapporten i sin helhet kan laddas ner från nedanstående länk.

Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2005
http://hugin.info/1105/R/1017603/159487.pdfDelårsrapport 1 jan - 30 sep 2005

Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank, kapitalförvaltning och handel med värdepapper. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar sex verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak, som bedriver sakförsäkrings­verksamhet; Moderna Försäkringar Liv, livförsäkringsbolag med fokus på fondförsäkringar; Moderna Försäkringar Run-off; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg; Fischer Partners med in­rikt­ning på aktiemäkleri och trading samt Invik Kapitalförvaltning Holding som bedriver kapitalförvaltning och fond­verk­samhet i bolagen Invik Kapitalförvaltning och Aktie-Ansvar. Invik är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.