Isconova

Isconova till First North

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:44 CEST

Styrelsen för Isconova AB (publ) (”Isconova” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om anslutning av Bolagets aktier till NASDAQ OMX First North (”First North”). För att finansiera Isconovas fortsatta utveckling samt för att uppnå en erforderlig ägarspridning har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission samt en spridning av ägandet i Bolaget. Nyemissionen och ägarspridningen sker genom ett erbjudande att teckna nyemitterade aktier i Isconova och riktas dels till allmänheten i Sverige, dels till institutionella investerare i och utanför Sverige.

 •  Erbjudandet omfattar upp till 1 379 310 nyemitterade aktier, motsvarade omkring 34 procent av samtliga aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Isconova förbehåller sig rätten att, vid en god efterfrågan, utöka Erbjudandet med upp till 344 828 nyemitterade aktier.
 • Oavsett om ökning av Erbjudandets omfattning skett i enlighet med ovan eller inte kan Erbjudandet, genom övertilldelningsoptionen, komma att omfatta upp till ytterligare femton (15) procent, motsvarande högst 258 621 nyemitterade aktier.
 • Vid full anslutning till Erbjudandet kommer Isconova att tillföras 80 MSEK. Utifall att Erbjudandet utökas samt om övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut kommer Isconova att tillföras ytterligare upp till 35 MSEK.
 • Teckningskurs: 58–70 SEK per aktie.
 • Värdet på Isconovas utestående aktier uppgår, före Erbjudandet, till 152–184 MSEK.
 • Anmälningsperiod: 18–29 oktober 2010.
 • Beräknad första handelsdag på First North: 10 november 2010.

 

”Isconova har under det senaste året tagit flera viktiga steg för att bli ledande inom innovativa vaccinsystem och adjuvanser både på veterinär- och humanmarknaden. Vi har redan i dag en omfattande produktion och försäljning av adjuvans till djurvacciner. Med en stark produktportfölj, egna utvecklingsprojekt och samarbeten med internationella vaccintillverkare och institut är förutsättningarna på plats för vidare satsningar på den starkt växande humanvaccinmarknaden. Samtidigt är vi nu redo som bolag att bredda ägandet och låta vår aktie tas upp till handel på First North”, kommenterar Isconovas VD Lena Söderström.

Bakgrund och motiv

Marknaden för humanvaccin har de senaste åren utvecklats mycket starkt och tillväxten var 27 procent per år under perioden 2005–2009. Försäljningen av vaccin i världen uppgick 2009 till 25–27 miljarder USD. De faktorer som främst drivit marknadstillväxten är lanseringen av nya innovativa produkter och en högre prissättning av nyutvecklade vacciner. Marknaden för veterinärvacciner har en lägre men stabil tillväxttakt och stor potential inom utvalda områden. Under 2008 uppgick marknaden för veterinärvaccin till 4,8 miljarder USD.

En majoritet av alla vacciner behöver välfungerande adjuvanser. Adjuvanser är ämnen som tillsätts för att ge vacciner en förbättrad och mer varaktig immunreaktion i samband med vaccinering. Adjuvansers ökade betydelse tillsammans med tillväxten på vaccinmarknaden har medfört ett ökat intresse för, såväl som fokus på, utvecklingen av effektiva adjuvanser.

Isconova har sedan Bolagets grundades huvudsakligen utvecklat och producerat adjuvanser ämnade för veterinärmarknaden. Under 2009 valde Isconova att anta en ny strategi. Den nya strategin innebär en breddning av verksamheten till att även omfatta utveckling av humanvacciner, med målet att bli förstahandsval för vaccinbolag inom både human- och veterinärmarknaden som söker en partner för effektiv vaccinutveckling. Isconova ska samtidigt sträva efter ett större ägande i de vaccinprojekt som bolag är delaktigt i. Strategiskiftet baserades på positiva kliniska data från en Fas 1-studie som genomfördes tillsammans med Crucell N.V. under 2009, samt på en av Bolaget genomförd omvärldsanalys.

För att kunna realisera Isconovas affärsplan och nå uppställda mål ser Bolagets huvudägare och styrelse en breddning av ägandet och en anslutning av Isconovas aktie till First North som ett viktigt och naturligt steg, inte minst för den ökade tillgång till kapitalmarknaden som detta erbjuder. Likviden från föreliggande nyemission ska användas främst till att öka den egna kliniska dokumentationen, driva vaccinprojekt inom specifika sjukdomsområden med kommersiell potential samt teckna ytterligare samarbetsavtal med vaccinbolag och institut.

Isconova i korthet

Isconova är ett svenskt företag verksamt inom forskning och utveckling av vaccinsystem och adjuvanser. Isconova har en patenterad teknologi för framställning av adjuvanser samt en stark produktplattform, produktion och försäljning av adjuvans. Inom Bolaget pågår vidare ett flertal samarbeten med ledande internationella vaccin- och läkemedelsföretag.

Isconova har sedan 2005 redovisat intäkter för produktleveranser inom veterinärområdet och för närvarande finns det fem veterinärvacciner på marknaden som använder Isconovas plattform.

Isconovas produktportfölj består av Matrix C™ (nyttjas i hästvacciner), Matrix M™ (nyttjas i vacciner ämnade för människa, hund och katt) samt Matrix Q™ (nyttjas i djurvacciner förutom i häst-, hund- och kattvacciner). Utöver dessa säljer Bolaget forskningsreagensen AbISCO® 100 och AbISCO® 300.

Isconovas projektportfölj består av projekt inom human- och veterinärmarknaden och Bolaget har ingått samarbetsavtal avseende indikationer ämnade för båda marknaderna. Utöver ingångna samarbetsavtal driver Isconova flera egna projekt. Inom humanområdet har Isconova samarbetsavtal med tre olika partnerföretag och ett världsledande institut. Inom veterinärområdet har Isconova ingått avtal med två vaccinbolag vilka marknadsför produkter där Isconovas produktplattform nyttjas. Bolaget har även ingått avtal med ytterligare två vaccinbolag där kliniska studier pågår.

Isconovas styrelse har fastställt nedanstående operationella och finansiella mål:

Isconovas operationella mål:

 • Före utgången av 2011 ska Isconova ha initierat en Fas I/II-studie på människa. Detta kan ske i samarbete med en extern partner.
 • Före utgången av 2011 ska ett större humanavtal ha tecknats.
 • Före utgången av 2011 ska tre veterinäravtal ha tecknats.

Isconovas finansiella mål:

 • Senast för räkenskapsåret 2013 ska Isconova redovisa ett positivt kassaflöde från rörelsen.
 • Senast för räkenskapsåret 2014 ska redovisad nettoomsättning ha passerat 100 MSEK/år.

Fakta om Erbjudandet

Styrelsen för Isconova har beslutat om att ansöka om anslutning av Bolagets aktier till First North. Erbjudandet omfattar upp till 1 379 310 nyemitterade aktier, motsvarade omkring 34 procent av samtliga aktier i bolaget. Isconova förbehåller sig rätten att, vid en god efterfrågan, utöka Erbjudandet med upp till 344 828 nyemitterade aktier.

Oavsett om ökning av Erbjudandets omfattning skett i enlighet med ovan eller inte kan Erbjudandet, genom en övertilldelningsoption, komma att omfatta upp till ytterligare femton (15) procent, motsvarande högst 258 621 nyemitterade aktier.

Vid full anslutning till Erbjudandet kommer Isconova att tillföras 80 MSEK. Utifall att Erbjudandet utökas samt om övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut kommer Isconova att tillföras ytterligare upp till 35 MSEK.

Värdet på Isconovas utestående aktier uppgår, före Erbjudandet, till 152–184 MSEK.

Teckningskursen i Erbjudandet kommer, genom ett anbudsförfarande, att fastställas inom intervallet 58–70 SEK per aktie. Courtage utgår inte. Den slutligen fastställda teckningskursen avses offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 1 november 2010.

E. Öhman J:or Fondkommission AB (”Öhman”) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Isconova med anledning av nyemissionen och anslutningen av Bolagets aktie till First North. Avanza Bank AB är retail-distributör i Erbjudandet. Öhman kommer att vara bolagets certified adviser och likviditetsgarant i Bolagets aktier.

Prospekt och anmälningssedel kan rekvireras från Öhman och kommer att finnas tillgängligt på Öhmans hemsida (www.ohman.se), Avanzas hemsida (www.avanza.se) och Isconovas hemsida (www.isconova.se) från och med den 14 oktober 2010.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av prospekt:                                                                               14 oktober 2010

Anmälningsperiod:                                                                                                  18-29 oktober 2010

Offentliggörande av slutlig teckningskurs

samt utfall i Erbjudandet:                                                            Omkring den 1 november 2010

Första handelsdag på First North:                                            Omkring den 10 november 2010

För ytterligare information se www.isconova.se eller vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD Isconova, telefon 070-816 39 12, lena.soderstrom@isconova.com

Lars Gårdö, styrelsens ordförande, telefon 0705-25 06 94, gardo@atleindustri.se

Styrelsen i Isconova har i anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Varje beslut om att teckna aktier i Isconova skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet.

Detta pressmeddelande innehåller, liksom Prospektet, uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens aktuella syn avseende framtida händelser samt operativ och finansiell utveckling. Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast styrelsens bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Prospektet. Styrelsen gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Presumtiva investerare uppmanas att ta del av den samlade informationen i Prospektet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 (”Securities Act”) enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Företa Stater (”USA”), Australien, Japan, Kanada och Nya Zeeland eller annat sådant land där registrering krävs och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland eller annat sådant land där registrering krävs eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning.

 

 

Om Isconova
Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsknings- och utvecklingsföretag med en patenterad teknologi som förbättrar vacciners effekt och varaktighet. Isconova utvecklar vacciner tillsammans med partners inom veterinär- och humanmarknaderna, och har sedan 2005 produktion och försäljning av vaccinsystem på veterinärmarknaden.
www.isconova.com