Isconova

Isconovas teckningskurs fastställd till 58 SEK per aktie– handeln på NASDAQ OMX First North inleds den 10 november

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 17:04 CET

Teckningskursen har, genom ett anbudsförfarande riktat till institutionella investerare, fastställts till 58 SEK per aktie och Isconovas marknadsvärde uppgår därmed, efter nyemissionen, till cirka 233 MSEK.

”Med cirka 800 nya aktieägare har vi uppnått den breda ägarspridning vi strävat efter och vi är mycket glada att vi trots det bistra marknadsklimatet fått med oss så många nya ägare på Isconovas fortsatta resa. Som listat bolag blir vi synligare och stärker vårt anseende hos partners, kunder och anställda. Vi ser nu fram emot att med stärkt finansiell ställning utöka vår redan påbörjade satsning på humanvaccinmarknaden och ytterligare befästa vår position på marknaden för veterinärvacciner”, kommenterar Isconovas VD Lena Söderström.

Erbjudandet omfattar totalt 1 379 310 nyemitterade aktier, före utnyttjande av övertilldelningsoptionen, motsvarande cirka 34 procent av kapital och röster i Isconova. Det totala värdet av erbjudandet före utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår till 80 MSEK. Efter genomförande av erbjudandet kommer antalet aktier i Isconova att uppgå till 4 012 167.

Handeln i Isconovas aktie på First North, under kortnamnet ”ISCO”, beräknas inledas den 10 november 2010.

E. Öhman J:or Fondkommission AB (”Öhman”) har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare till Isconova med anledning av nyemissionen och anslutningen av Bolagets aktie till First North. Avanza Bank AB har varit retail-distributör i erbjudandet. Öhman kommer att vara bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant i Bolagets aktier.

För ytterligare information se www.isconova.se eller vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD Isconova, telefon 070-816 39 12, lena.soderstrom@isconova.com
Lars Gårdö, styrelseordförande Isconova, telefon 0705-25 06 94, gardo@atleindustri.se


VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande har upprättats i samband sådant erbjudande om teckning av aktier som erbjudits av Isconova inför deras listning på First North och innehåller inte i sig något erbjudande om förvärv av aktier i Isconova. Isconova har givit ut prospekt avseende det erbjudande som det hänvisas till i detta pressmeddelande och det som anges i detta meddelande skall läsas i kombination med sådant prospekt. Vid eventuella skiljaktigheter mellan detta pressmeddelande och upprättat prospekt skall texten i prospektet äga företräde. Det skall också noteras att tillhandahållande av detta pressmeddelande inte innebär eller indikerar något ansvar för Isconova utöver vad som uttryckligen anges i prospektet eller på anmälningssedeln. Isconova reserverar sig för eventuella tryckfel eller felskrivningar i detta pressmeddelande.
Pressmeddelandet får ej publiceras i eller distribueras i länder där offentliggörande, publicering eller distribution kräver ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Om Isconova
Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsknings- och utvecklingsföretag med en patenterad teknologi som förbättrar vacciners effekt och varaktighet. Isconova utvecklar vacciner tillsammans med partners inom veterinär- och humanmarknaderna, och har sedan 2005 produktion och försäljning av vaccinsystem på veterinärmarknaden.
www.isconova.com