ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

IT för vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 10:29 CET

Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken

ITPS har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska IT-politiken. En huvudrapport ska presenteras i november och som underlag till denna har ett antal konsulter fått i uppdrag av ITPS att granska den svenska IT-politiken. Nu bjuder ITPS in till presskonferens för att under perioden 27 oktober till den 12 november presentera konsulternas rapporter.

PLS RAMBØLL Management AB har på uppdrag av ITPS analyserat IT för vård och omsorg som ett av många underlag till institutets huvudrapport. Rapportens huvudslutsatser är att det i Sverige idag finns en utbredd kunskap om de problem som måste övervinnas för att införa IT-stöd i stor skala. Strategiskt arbete med att skapa en gemensam nationell infra- och informationsstruktur för IT i hälso- och sjukvården har tagit fart under senare år, främst genom samarbetsorganet Carelink.

Stommen till en nationell teknisk infrastruktur finns redan i SJUNET, Sjukvårdens nät. Den decentraliserade vårdstrukturen och avsaknaden av en nationell strategi på området gör dock arbetet mödosamt och tidskrävande. Många förespråkar ett tydligare nationellt fokus men med bibehållandet av frivillighet och samsyn som centrala utgångspunkter i utvecklingsarbetet.

Presentation av IT för vård och omsorg

Tid: 10.00-11.00 tisdagen den 4 november

Plats: ITPS, Tegelbacken 4, Stockholm

Bakgrund: Utvärderingen av den svenska IT-politiken skall belysa relevanta aspekter av den nationella IT-politiken. Analysen ska behandla olika politik- och användningsområden och innehålla en samlad och sektorsövergripande värdering. Det material som presenteras inom ramen för detta uppdrag skall vara ett av underlagen för avväg­ningar mellan olika sakområden inom IT-politiken. Det ska även vara underlag för ställningstagande till gränsdragningar mellan IT-politikens olika aktörer, till exempel; omfattningen och inriktningen av det statliga (offentliga) åtagandet inom IT-politiken, roll- och ansvarsfördelning mellan regering och myndigheterna respektive mellan stat och kommun, regeringens former för styrningen (regelstyrning, resultatstyrning etc.), finansieringsfrågor (principer), uppföljning, utvärdering samt kontroll och revision.

Huvudrapporten kommer att presenteras i sin helhet den 17 november 2003 i Kista kl 10.00. Delrapporten finns i sin helhet på www.itps.se från och med tisdag den 4 november.

För ytterligare information: Hans-Olof Hagén, ITPS, telefon 08-456 67 36 eller hans-olof.hagen@itps.se