Statistiska centralbyrån, SCB

IT i företag, 2010: Stark ökning av mobila anslutningar till Internet

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 09:57 CEST

För graf vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301993.aspx

Företagen fortsätter att i allt större utsträckning koppla upp sig till Internet med hjälp av mobila anslutningar. Under januari 2010 hade 60 procent av företagen med 10 anställda eller fler mobila anslutningar till Internet jämfört med 46 procent ett år tidigare.

Förekomsten av mobila anslutningar till Internet ökar med företagens storlek. Bland företag med 10-49 anställda har 55 procent tillgång till sådana anslutningar jämfört med 93 procent i företag med 250 eller fler anställda. Av de företag som har mobila anslutningar till Internet har i princip samtliga tillgång till anslutningar via 3G- eller 4G-nätet.

Hela 89 procent av företagen har tillgång till fasta höghastighetsanslutningar till Internet. Här ingår både DSL-anslutningar och andra fasta anslutningar, till exempel via fiber eller radiolänk. Även om andelen företag som har tillgång till dessa anslutningar i princip legat på samma nivå sedan 2006, har det skett förändringar inom gruppen. Andelen företag med andra fasta anslutningar, såsom fiber, ökade från 29 till 39 procent mellan 2006 och 2010, vilket tyder på att företagen över tid övergår till allt snabbare fasta anslutningar.

Graf: Andel företag med tillgång till olika anslutningsalternativ till Internet, procent, år 2006-2010

Nio av tio företag har myndighetskontakter via Internet

En allt större andel av företagen har kontakter med myndigheter, kommuner eller landsting via Internet. Under 2009 hade 90 procent av företagen myndighetskontakter via Internet, vilket är en ökning med 4 procentenheter på ett år. Det finns inga stora skillnader mellan företag i olika branscher och storleksklasser med undantag för hotell och restauranger där en förhållandevis låg andel företag (75 procent) har myndighetskontakter via Internet.

Vanligast är att företagen söker information på myndigheters, kommuners eller landstings hemsidor, vilket 88 procent av företagen gör. Den typ av myndighetskontakt som ökat mest mellan 2008 och 2009 är att returnera ifyllda blanketter via Internet, vilket 69 procent av företagen gjorde under 2009 jämfört med 61 procent under 2008.

Vart fjärde företag har elektronisk försäljning

Under 2009 tog 25 procent av företagen med 10 eller fler anställda emot beställningar via elektroniska nätverk. Det är en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2008. Här ingår både beställningar via webbsidor och beställningar via automatiserat informationsutbyte (såsom EDI). Bland företag med 250 anställda eller fler tog 55 procent emot sådana beställningar jämfört med 22 procent bland företag med 10-49 anställda.

Trots att andelen företag som har elektronisk försäljning ökade mellan 2008 och 2009 har det inte skett någon ökning i värdet av e-handeln. Det totala värdet på företagens e-handel uppgick till knappt 1 000 miljarder kronor under 2009. I resultatet ingår inte den finansiella sektorn.

Definitioner och förklaringar

Fasta höghastighetsanslutningar omfattar både anslutningar via DSL (t.ex. ADSL, SDSL) samt andra fasta anslutningar (t.ex. via fiber eller radiolänk).

Mobila anslutningar omfattar både mobila bredbandsanslutningar via 3G- eller 4G-nätet samt mobila anslutningar via GSM-nätet (t.ex. via GPRS eller EDGE).

Företagen har kunnat ange flera anslutningsalternativ till Internet i den fråga som ställdes.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning kommer att finnas i rapporten "Företagens användning av IT 2010" som publiceras  på SCB:s webbplats den 17 januari 2011.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-01-17 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm

 

Förfrågningar

Eric Hellsing
Tfn 08-506 943 16
E-post eric.hellsing@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.