ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

IT i skolan

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 15:22 CET

Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken

ITPS har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska IT-politiken. En huvud­rapport ska presenteras i november och som underlag till denna har ett antal konsulter fått i uppdrag av ITPS att granska den svenska IT-politiken. Nu bjuder ITPS in till press­konferens för att under perioden 27 oktober till den 12 november presentera konsulternas rapporter.

PLS RAMBØLL Management AB har på uppdrag av ITPS analyserat IT i skolan som ett av många underlag för analysen och slutsatserna i institutets huvudrapport. Rapportens huvudslut­sats är att IT i skolan befinner sig i en brytpunkt. Större centrala och projektorien­terade sats­ningar har genomförts under de senaste åren, men är nu avslutade. Inför fortsättningen blir kommunens och den enskilda skolans roll för att driva på IT-användning ännu tydligare och mer kontinuerlig. Den projekt­orienterade formen för att stimulera IT-användning bör då stå åt sidan för drivkrafter som mer långsiktigt kan vävas in i skolan.

Presentation av IT i skolan

Tid: 10.00-11.00 torsdagen den 30 oktober

Plats: ITPS, Tegelbacken 4, Stockholm


Bakgrund: Utvärderingen av den svenska IT-politiken skall belysa relevanta aspekter av den nationella IT-politiken. Analysen ska behandla olika politik- och användningsområden och in­nehålla en samlad och sektorsövergripande värdering. Det material som presenteras inom ramen för detta uppdrag skall vara ett av underlagen för avväg­ningar mellan olika sakområden inom IT-politiken. Det ska även vara underlag för ställningstagande till gränsdragningar mellan IT-politikens olika aktörer, till exempel; omfattningen och inriktningen av det statliga (offentliga) åtagandet inom IT-politiken, roll- och ansvarsfördelning mellan regering och myndigheterna respektive mellan stat och kommun, regeringens former för styrningen (regelstyrning, resultat­styrning etc.), finansieringsfrågor (principer), uppföljning, utvärdering samt kontroll och revi­sion.

Huvudrapporten kommer att presenteras i sin helhet klockan 10.00 den 17 november 2003 på IT-universitetet i Kista. Delrapporten finns i sin helhet på www.itps.se från och med torsdag den 30 oktober.

För ytterligare information: Hans-Olof Hagén, ITPS, telefon 08-456 67 36 eller hans-olof.hagen@itps.se

Välkomna!