ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

IT och kulturen

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 17:10 CET

Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken

ITPS har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska IT-politiken. En huvudrapport ska presenteras i november och som underlag till denna har ett antal konsulter fått i uppdrag av ITPS att granska den svenska IT-politiken. Nu bjuder ITPS in till presskonferens för att under perioden 27 oktober till den 12 november presentera konsulternas rapporter.

Metamatrix Development & Consulting AB har på uppdrag av ITPS analyserat IT och kultur som ett av många underlag för analysen och slutsatserna i institutets huvudrapport. Meta­matrix AB:s studie består av kunskapsöversikter och metautvärderingar samt en analys av använd­ningen av informations- och kommunikationsteknik med syfte att främja tillgäng­lig­heten till kulturen.

Rapportens huvudslutsatser är att kulturutövare i Sverige visar tydligt intresse och kreativitet i användningen av IT inom kulturen. Kulturtillgängligheten bör ses som kreativt kulturmöte i samhället där IT kan vara en katalysator. Regeringen redogör inte för någon generell strategi för IT och kultur och intar en laissez faire-attityd, trots att kulturinstitutionerna är ofta flitiga IT-användare. Kulturpolitiken bör revideras och göras mer tidsenlig.

Presentation av IT och kulturen

Tid: 10.00-11.00 onsdagen den 29 oktober 2003

Plats: ITPS, Tegelbacken 4, Stockholm

Bakgrund: Utvärderingen av den svenska IT-politiken skall belysa relevanta aspekter av den nationella IT-politiken. Analysen ska behandla olika politik- och användningsområden och innehålla en samlad och sektorsövergripande värdering. Det material som presenteras inom ramen för detta uppdrag skall vara ett av underlagen för avväg­ningar mellan olika sakområden inom IT-politiken. Det ska även vara underlag för ställningstagande till gränsdragningar mellan IT-politikens olika aktörer, till exempel; omfattningen och inriktningen av det statliga (offentliga) åtagandet inom IT-politiken, roll- och ansvarsfördelning mellan regering och myndigheterna respektive mellan stat och kommun, regeringens former för styrningen (regelstyrning, resultatstyrning etc.), finansieringsfrågor (principer), uppföljning, utvärdering samt kontroll och revision.

Huvudrapporten kommer att presenteras i sin helhet den 17 november 2003 i Kista kl 10.00. Delrapporten finns i sin helhet på www.itps.se från och med onsdag den 29 oktober.

För ytterligare information: Hans-Olof Hagén, ITPS, telefon 08-456 67 36
eller hans-olof.hagen@itps.se