Näringsdepartementet

IT-politiska strategigruppen satsar på IT och kultur

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 11:20 CEST

I våras startade regeringens IT-politiska strategigrupp fyra arbetsgrupper. Nu startar en femte grupp som kommer att fokusera på frågor kring IT och kultur. Arbetsgruppen leds av Kenneth Olausson, VD för forskningsinstitutet Interactive Institute och ledamot av IT-politiska strategigruppen.

Arbetsgruppen för IT och kultur är den femte i raden av fokusorienterade arbetsgrupper under strategigruppen, och skall liksom de tidigare lämna förslag till en nationell strategi för sitt område. Arbetsgruppen för IT och kultur håller sitt första möte den 26: e oktober och kommer att vara verksam fram till slutet av augusti 2005, då den överlämnar sina förslag till regeringens IT-politiska strategigrupp. Den IT-politiska strategigruppen leds av IT-minister Ulrica Messing.

- IT förändrar förutsättningarna och skapar nya möjligheter för att tillgängliggöra både traditionell och nyskapande kultur. Informationstekniken hjälper oss att bevara vårt kulturarv och att tillgängliggöra det för fler. Vi ser hur nya typer av kulturyttringar föds och hur regelverk ifrågasätts och förändras. Det föder även nya frågor i samhället om integritet, öppenhet och subkulturer. Samtidigt är IT och upplevelser ett viktigt framtida tillväxtområde för ett land som Sverige. Det bör vi ta vara på, säger Kenneth Olausson.

- Vi har gått ut med en inbjudan till en rad personer som finns inom kulturrelaterade verksamheter. De tillfrågade är verksamma inom såväl offentlig som privat sektor och är utvalda utifrån sina personliga egenskaper och de kunskaper de besitter. De representerar samtidigt en rad olika spännande inriktningar, från musik och evenemang till museiverksamhet. Det har varit ett stort intresse för denna möjlighet att praktiskt kunna delta i arbetet med formera en nationell strategi inom området IT och kultur.

----
Not: Regeringen beslutade 2003 att tillsätta en IT-politisk strategigrupp som skall vara rådgivande till regeringen och en pådrivande kraft för att uppnå det IT-politiska målet om ett informationssamhälle för alla. En viktig uppgift för strategigruppen är att arbeta för att tillsammans med andra aktörer i samhället förvalta Sveriges tätposition på IT-området. I strategigruppens verksamhetsplan för 2004 beskrivs bland annat de arbetsgrupper inom olika IT-politiska områden som strategigruppen avsett att tillsätta. En av dessa är arbetsgruppen för IT och kultur. De fyra tidigare grupperna som startats är arbetsgruppen för IT-infrastruktur och bredbandsfrågor, IT i vård och omsorg, IT i skola och lärande samt arbetsgruppen för främjande av IT- och telekomsektorn.


Kontakt:
IT-politiska strategigruppen

Maria Häll
Kanslichef
08- 405 21 49
070- 535 41 38


Torbjörn Skarin
Projektkoordinator
08-405 58 22
070-638 41 53

Läs mer om IT-politiska strategigruppen. (http://www.regeringen.se/sb/d/2495)