Bodens kommun

IT-verksamheten - drift i egen regi eller ”insourcing”?

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 14:42 CEST

Skall kommunens IT-drift drivas i egen regi eller läggas ut på entreprenad? Frågan kommer att få sitt svar i slutet av året.

Kommunledningsförvaltningen genomför under hösten en upphandling som syftar till att pröva förutsättningarna för en så kallad insourcing. En sådan lösning skulle innebära att kommunen behåller äganderätten till hård- och mjukvara och annan utrustning medan kompetens för IT-drift och support tillhandahålls av en extern leverantör i lokaler som anvisas av kommunen.

Arbetet svarar mot det politiska uppdrag som de sex samverkande allianspartierna ställt sig bakom i sitt samarbetsavtal med följande formulering. ”Det tidigare beslutade uppdraget med att skapa en sammanhållen IT-organisation inom kommunen skall fortsätta. IT-kontorets primära uppgift är utveckling och beställning/upphandling. När det gäller driften bör den upphandlas externt”.

En förutsättning för att en extern leverantör skall anlitas är att detta ger en bättre mix av pris och kvalitet än fortsatt verksamhet i egen regi. Parallellt med upphandlingsprocessen genomförs därför en genomlysning av hur fortsatt kommunal drift skall ske på ett så effektivt sätt som möjligt.

Oberoende av den framtida driftformen är målet att kommunens totala IT-kostnader skall ha minskat med mer än 10% vid utgången av 2008 i jämförelse med kostnaden 2005.

En arbetsmiljökonsekvensanalys enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (risk för psykosocial ohälsa) har genomförts under våren. Flera åtgärder har i samråd med berörd facklig organisation vidtagits för att berörda medarbetare skall känna trygghet under förändringsprocessen.

Kommunens IT chef Mikael Norlander kommer att vara sammanhållande för den upphandling som skall genomföras. Norlander kommer därefter att efter årsskiftet återgå till konsultverksamhet.

Ytterligare information:
Kommunchef
Caj Skoglund
Tel 076 13 62 110