ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

IT vid universitet och högskolor

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 13:06 CET

Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken

ITPS har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska IT-politiken. En huvudrapport ska presenteras i november och som underlag till denna har ett antal konsulter fått i uppdrag av ITPS att granska den svenska IT-politiken. Nu bjuder ITPS in till presskonferens för att under perioden 27 oktober till den 12 november presentera konsulternas rapporter.

Metamatrix Development & Consulting AB har på uppdrag av ITPS analyserat IT vid universitet och högskolor som ett av många underlag för analysen och slutsatserna i institutets huvudrapport. Rapportens huvudslutsatser är att det saknas empiriska data kring IT och IT-användning inom universitet och högskolor, att IT inte finns med som en integrerad del av lärosätenas planer och strate­gier, i stället är det olika projekt som sätter dagordningen, att rådande incitamentsstrukturer inte premierar nyutveckling och föränd­ringar, vare sig med eller utan IT, att en positiv utveckling av IT-användningen inom universitet och högsko­lor kräver en tydlig markering av de forsknings- och utbildningspolitiska målen.

Presentation av IT vid universitet och högskolor
Tid: 10.00-11.00 fredagen den 31 oktober 2003
Plats: ITPS, Tegelbacken 4, Stockholm

Bakgrund: Utvärderingen av den svenska IT-politiken skall belysa relevanta aspekter av den nationella IT-politiken. Analysen ska behandla olika politik- och användningsområden och innehålla en samlad och sektorsövergripande värdering. Det material som presenteras inom ramen för detta uppdrag skall vara ett av underlagen för avväg­ningar mellan olika sakområden inom IT-politiken. Det ska även vara underlag för ställningstagande till gränsdragningar mellan IT-politikens olika aktörer, till exempel; omfattningen och inriktningen av det statliga (offentliga) åtagandet inom IT-politiken, roll- och ansvarsfördelning mellan regering och myndigheterna respektive mellan stat och kommun, regeringens former för styrningen (regelstyrning, resultatstyrning etc.), finansieringsfrågor (principer), uppföljning, utvärdering samt kontroll och revision.

Huvudrapporten kommer att presenteras i sin helhet den 17 november 2003 i Kista kl 10.00. Delrapporten IT vid universitet och högskolor finns i sin helhet på www.itps.se från och med fredagen den 31 oktober.

För ytterligare information: Hans-Olof Hagén, ITPS, telefon 08-456 67 36 eller hans-olof.hagen@itps.se

Välkomna!