ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

ITPS remissvar: Ang Remittering av rapporter med anknytning till kontrollstationen för klimatpolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 11:03 CEST

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) har anmodats lämna synpunkter på fyra rapporter med anknytning till kontrollstationen för klimatpolitiken: Kontrollstation 2004, Basindustrin och Kyoto, Post Kyoto och Uppdrag rörande den framtida användningen av bioenergi i Sverige.

ITPS avstår från att lämna synpunkter på rapporten Basindustrin och Kyoto eftersom det är vi själva som står bakom denna rapport men lämnar synpunkter på övriga rapporter.

Kontrollstation 2004
ITPS instämmer i att EU:s system för handel med utsläppsrätter inte är förenligt med ett nationellt mål som innefattar den handlande sektorn. ITPS bifaller NV och STEM:s förslag till avräkningsmål ur ett beräkningsperspektiv men avfärdar förslaget att bibehålla det nationella målet på -4 %. Ett nationellt mål för den icke handlande sektorn innebär en försumbart positiv effekt på de miljömål man vill uppnå men kostnader för företag och konsumenter.

ITPS anser att de flexibla mekanismerna i så hög grad som möjligt skall användas för att nå klimatmålen.

Post Kyoto
ITPS har inga invändningar mot innehåll och slutsatser i denna rapport. Rapporten illustrerar nödvändigheten av internationellt samarbete och av att arbeta med de strategiskt viktigaste frågorna. Ett exempel på detta är vikten av teknikutvecklingen av koldioxidneutral energiteknik och en förståelse för effekterna av en teknikutveckling som möjliggör utökad kolanvändning och icke konventionella fossila resurser såsom tjockolja, oljesand och oljeskiffer.

Uppdrag rörande den framtida användningen av bioenergi i Sverige.
I arbetet med en hållbar utveckling är det av största vikt att politiska beslut konsekvensanalyseras ur ett så brett perspektiv som möjligt. Denna utredning är ett bra exempel på en analys som belyser synergier och målkonflikter vid uppfyllandet av klimatmålen.

ITPS vill särskilt lyfta fram några av de slutsatser som redovisas i utredningen:

· Betydelsen av att energibeskattningen blir mer transparent, enhetlig och mindre snedvridande.

Att det ur ett tillväxt- och effektivitetsperspektiv är viktigt med långsiktigt stabila spelregler.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit Eva Alfredsson

Sture Öberg
Generaldirektör