Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

IVAs projekt "Vägval energi" presenterar första studien: Energisektorn - tung faktor i världsekonomin

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 13:51 CEST

Priset för att stoppa den globala uppvärmningen är högt. Men energikonsumenterna har redan betalat fem gånger så mycket genom de senaste årens ökning av oljepriset. Det framgår av den första studien från IVAs projekt Vägval energi. Författare är IVA-ledamoten, Marian Radetzki, professor och nationalekonom.

Kostnaden för att på allvar begränsa utsläppen av växthusgaser kom­mer att bli hög. Att genomföra omfattande klimatåtgärder kommer åtminstone att kosta en procent av global BNP, enligt den brittiske ekonomen Nicholas Stern. Detta kan jämföras med den merkostnad på uppskattningsvis fem procent av global BNP som energikonsumenterna tvingats absorbera mellan 2005 och 2008 på grund av stigande priser på fossila bränslen.

Trots att användningen av förnybara bränslen ökar, fortsätter olja och andra fossila bränslen att dominera den globala energiförsörj­ningen de kommande decennierna. Det visar en genomgång av energi­sektorns utveckling från 1990 till i dag och prognoser fram till 2030. Inget tyder heller på att olja eller något annat fossilt bränsle är på väg att ta slut de kommande decennierna.

"Resursnationalism" har länge präglat oljemarknaden. OPEC har se­dan 1970-talet framgångsrikt kontrollerat utbud och pris på olja åt sina producerande medlemsländer. Kartellens grepp om oljemarknaden har stärkts under 2000-talets råvaruboom, inte minst till följd av en för­bättrad produktionsdisciplin bland medlemsländerna.

Samtidigt fortsätter den långsiktiga trenden i världens stora konsum­tionscentra mot en allt lägre grad av självförsörjning på energi. Fram till 2030 förväntas exempelvis EUs importberoende av olja stiga till över 90 procent. För att trygga en stabil energiförsörjning behövs tyd­liga strategier i de oljeimporterande länderna. Bland verktygen finns diversifierad import, lagerhållning och säkring av leveranserna genom terminshandel på råvarubörserna.

Om projektet:
Sverige behöver energi till konkurrenskraftiga priser, utan att utsläppen av växthusgaser ökar. Hur det ska lösas analyseras i projektet Vägval energi. Syftet är att ta fram beslutsunderlag till politiker inom energiområdet. Ordförande för projektet, Peter Nygårds, leder också en politisk arbetsgrupp där projektets förslag och frågeställningar kontinuerligt stäms av.

Projektets mål:
Projektet ska ta fram strategier för Sveriges energisystem i en ny klimatsituation när det gäller:

  • Vilka alternativa vägar som finns
  • Vilka konsekvenser det blir av olika vägval
  • Vad som behöver göras och av vem för att åstadkomma förändringar?
  • Vilka incitament som krävs?


IVA driver projektet som finansieras av Energimyndigheten, Formas, Svensk Energi, Svenskt Näringsliv och Åforsk.

Styrgruppen består av: Peter Nygårds, Swedbank , projektets ordförande, Hélène Biström, vvd Vattenfall Norden, Björn Carlsson, investment banker, Michael G:son Löw, vd Preem, Tomas Hallén, teknisk direktör, Akademiska hus, Bo Källstrand, vd Svensk Energi, Thomas Korsfeldt, gd Energimyndigheten, Erik Lautmann, vd Jetpak Group, Thomas Malmer, programchef IVA, Elisabeth Nilsson, vd Jernkontoret och Birgitta Palmberger, avdelningschef Energimyndigheten.

För att hämta rapporten och få information om Vägval energi gå in på: www.iva.se/energi

För ytterligare information:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 08-791 30 41, 070-747 58 68
Staffan Eriksson, huvudprojektledare, 08-791 29 53, 070-551 07 07

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se