EQT Partners AB

Ivytan lämnar kontanterbjudande om 39 kronor per aktie i Q-Med motsvarande en premie om 40 procent[1]

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2008 09:07 CET

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller acceptans av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Ivytan AB ("Ivytan"), indirekt ägt av EQT V ("EQT") och Lyftet Holding B.V. ("Lyftet"), ett av Bengt Ågerup ("Ågerup") kontrollerat bolag, lämnar ett erbjudande ("Erbjudandet") om förvärv av samtliga aktier i Q-Med AB (publ) ("Q-Med" eller "Bolaget") om 39 kronor kontant per aktie. Aktierna i Q-Med är noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB ("OMX"), Nordiska Listan, Mid Cap.

Erbjudandet i sammandrag

· Ivytan erbjuder 39 kronor kontant ("Priset")[2] för varje aktie i Q-Med

· Erbjudandet innebär en premie om:

- 40 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen under den senaste månaden fram till och med den 31 oktober;

- 37 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen sedan kvartalsrapporten den 24 oktober;

- 28 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste tre månaderna fram till och med den 31 oktober; och

- 24 procent jämfört med slutkursen den 31 oktober.

· Lyftet äger 47,5 procent av kapitalet och rösterna i Q-Med. Ågerup har förbundit sig att tillse att de aktier han kontrollerar tillskjuts Ivytan om Erbjudandet fullföljs. De tillskjutna aktierna värderas till Priset i Erbjudandet. Vidare har Ågerup åtagit sig att inte samverka med någon annan budgivare under de kommande tolv månaderna

· Erbjudandet är finansierat med eget kapital, aktieägarlån och banklån

· Anmälningsperioden beräknas börja omkring den 12 november och avslutas omkring den 2 december

· En presskonferens hålls idag klockan 10.00 (CET) på hotell Scandic Anglais, Stockholm"Det här är det bästa för bolagets långsiktiga utveckling. De utmaningar som gradvis vuxit fram under de senaste åren lämpar sig bättre att hanteras i en onoterad miljö. Jag ser fram emot att arbeta med EQT som bidrar med finansiell styrka samt industriell och strategisk kompetens som jag anser är högst relevant för att driva utvecklingen av Q-Med framåt", säger Ågerup.

"Vi är beredda att tillsammans utöva den starka ägarroll som är nödvändig för att Q-Med ska få en god framtida utveckling. Bolaget behöver genomföra kapitalinvesteringar för att möta den allt hårdare konkurrensen på estetikområdet och intensifiera förändringstakten av affärsmodellen inom Specialistsjukvård. Vi vill investera i tillväxt", säger Caspar Callerström, partner på EQT Partners som är rådgivare till EQT V.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Q-Med grundades 1987 av Ågerup för att kommersialisera den forskning som Ågerup genomfört kring hyaluronsyra. Q-Med har bedrivit verksamhet i dess nuvarande struktur sedan slutet av 1995 och huvuddelen av Bolagets produkter är baserade på Bolagets patenterade teknologi, NASHATM, för framställning av stabiliserad icke-animalisk hyaluronsyra. Den första produkten, Restylane® för utfyllnad av rynkor och läppar, godkändes för försäljning i Europa 1996. Bolaget noterades 1999 på Stockholmsbörsen.

Q-Med har sedan börsnoteringen utvecklats till en mogen bioteknologisk/medicinteknisk koncern med starka positioner inom estetikområdet i främst Europa och Nordamerika. På senare tid har Q-Med visat försvagad lönsamhet och konkurrensen på den globala estetikmarknaden ökar. Detta påverkar Bolaget i stor utsträckning då en stor del av dess försäljning är hänförlig till Restylane®. Produktområde Specialistsjukvård har visat svag lönsamhet och Bolaget har meddelat att det beslutat avbryta utvecklingen av nya produkter inom detta område samt att man söker nya former för försäljning och marknadsföring av befintliga produkter.

I takt med att Q-Med vunnit starka positioner inom estetikområdet har Ågerup konstaterat att vissa av de ibland mer kortsiktiga krav på resultat och långtgående informationsgivning som ställs på publika bolag är till nackdel för Bolaget. Som noterat bolag måste Q-Med kontinuerligt offentliggöra omfattande information om verksamheten vilket är till nackdel i konkurrenshänseende.

I egenskap av största aktieägare i Q-Med har Ågerup vid ett flertal tillfällen under de senaste åren kontaktats av private equity-bolag som anfört att Q-Med skulle ha bättre förutsättningar att utvecklas utanför börsen; en uppfattning som över tiden även kommit att delas av Ågerup. Mot denna bakgrund initierade Ågerup under våren och sommaren 2008 diskussioner med ett mindre antal private equity-bolag för att undersöka förutsättningarna för ett samarbete. Med början i juni genomförde EQT en omfattande marknadsstudie för att analysera marknaderna för såväl estetik som specialistsjukvård. Baserat på denna studie och en analys av publik information utarbetade EQT en affärsplan för Q-Med som presenterades för Ågerup med efterföljande diskussioner. Under dessa diskussioner fann Ågerup att EQT har en god förståelse för Q-Med och dess marknader samt att EQT och Ågerup delar en övergripande syn på de förändringar som måste ske för att stärka Q-Meds marknadsposition och lönsamhet på lång sikt. Ågerup valde därför att fortsätta diskussionerna med EQT på exklusiv basis.

EQT och Ågerup anser att Q-Med, ur ett industriellt perspektiv, skulle ha bättre förutsättningar för värdeskapande i privat ägo. Utanför börsen skulle Q-Meds konkurrenter inte i samma utsträckning eller lika snabbt få tillgång till känslig information om Bolaget. Som ett privat bolag kan Q-Med öka öppenheten internt och fokusera på affärsverksamheten. Förhandlingar med potentiella partners skulle också underlättas.

För att säkerställa en god långsiktig utveckling av Q-Med är EQT och Ågerup överens om att betydande kapitalinvesteringar och förändringar måste genomföras inom både produktområde Estetik och Specialistsjukvård. Dessa åtgärder kan förväntas ha en negativ inverkan på Bolagets lönsamhet och kassaflöde på kort och medellång sikt samt medföra att risken i Bolaget ökar väsentligt. Vidare påverkas Bolagets finansieringsbehov i tider av ekonomisk instabilitet.

För att fånga den fulla potentialen inom produktområde Estetik behöver Q-Med skydda och förstärka Bolagets position på befintliga marknader samt komplettera produktportföljen och expandera till nya marknader. Behovet av en snabb och omfattande förändring ökar på grund av den pågående konjunkturnedgången. Inom produktområde Specialistsjukvård krävs en fortsatt förändring av affärsmodellen för att uppnå en långsiktigt god lönsamhet. Detta förändringsarbete har delvis inletts av Bolaget, men skulle med fördel genomföras i snabbare takt trots konjunkturnedgången.

EQT och Ågerup anser att en avnotering av Q-Med underlättar genomförandet av ovan nämnda kapitalinvesteringar och förändringar. EQT tillför industriell och strategisk kompetens och kan därigenom stödja Q-Med i dess förändringsarbete. EQT kan också bidra med kompetens och erfarenhet inför Ågerups fortsatta engagemang och framtida succession. Dessutom tillför EQT finansiella resurser för investeringar i tillväxt.

EQT och Ågerup sätter stort värde på Q-Meds övriga företagsledning och de anställda och förutser att Erbjudandet på lång sikt skapar stärkt tillväxt och positiva effekter för de anställda. På kort sikt förutses inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för de anställda och de platser där Q-Med idag bedriver verksamhet.

Erbjudandet

Ivytan erbjuder 39 kronor kontant för varje aktie i Q-Med. Om Q-Med genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet kommer Priset att justeras genom reduktion med ett belopp som motsvarar utdelningen eller värdeöverföringen per aktie.

Courtage utgår ej i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om:

· 40 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen under den senaste månaden fram till och med den 31 oktober 2008;

· 37 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen sedan kvartalsrapporten den 24 oktober 2008;

· 28 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste tre månaderna fram till och med den 31 oktober 2008; och

· 24 procent jämfört med slutkursen den 31 oktober 2008, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Erbjudandet värderar aktiekapitalet i Q-Med till cirka 3,9 miljarder kronor.

Ivytan äger eller kontrollerar för närvarande inga aktier i Q-Med utöver de aktier som ägs av Lyftet.[3] Varken Ivytan, EQT eller Lyftet har förvärvat några aktier i Q-Med under de senaste sex månaderna före det att Erbjudandet offentliggjordes.

Erbjudandet kommer att finansieras genom eget kapital, aktieägarlån och banklån. Ivytan har ingått bindande kreditavtal för bankfinansieringen (se Beskrivning av Ivytan och dess finansiering nedan).

Ågerups aktieägande i Q-Med

Ågerup kontrollerar, indirekt och genom bolag, 47,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Q-Med och är Bolagets största ägare. Ågerup har förbundit sig att tillse att de aktier han kontrollerar tillskjuts Ivytan om Erbjudandet fullföljs. De tillskjutna aktierna värderas till Priset i Erbjudandet. Vidare har Ågerup åtagit sig att inte samverka med någon annan budgivare under de kommande tolv månaderna.

Q-Meds styrelse

Ivytan har under helgen informerat Q-Meds styrelse om det förestående Erbjudandet.

Viss information om närståendeförhållanden

Ågerup är styrelseledamot och verkställande direktör i Q-Med. Ågerup har ej deltagit i Q-Meds styrelses handläggning avseende Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

(i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Ivytan blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Q-Med;

(ii) att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Q-Med erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Ivytan acceptabla villkor;

(iii) att Ivytan, utöver vad som offentliggjorts av Q-Med före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Q-Med är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Q-Med inte har blivit offentliggjord före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet;

(iv) att varken Erbjudandet eller förvärvet av Q-Med helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Ivytans kontroll och vilken Ivytan skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;

(v) att inga omständigheter, som Ivytan inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt har påverkat eller skäligen kan förväntas påverka Q-Meds försäljning, resultat, likviditet eller eget kapital;

(vi) att Q-Med inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande;

(vii) att utbetalning sker i enlighet med Ivytans låneavtal arrangerat och lett av Nordea Bank AB (publ) ("Nordea") (se Beskrivning av Ivytan och dess finansiering nedan); och

(viii) att ingen annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Q-Med som är mer fördelaktigt för Q-Meds aktieägare än Erbjudandet.

Ivytan förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (ii) - (vii) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Ivytans förvärv av aktier i Q-Med.

Ivytan förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive, med avseende villkor (i) ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Beskrivning av Ivytan och dess finansiering

Ivytan[4] ägs indirekt av EQT V (cirka 50,1 procent) och Lyftet, ett av Ågerup kontrollerat bolag (cirka 49,9 procent). Ivytans organisationsnummer är 556735-0151, bolaget har sitt säte i Stockholm och dess adress är c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm. Ivytan bildades den 25 juni 2007 och registrerades hos Bolagsverket den 18 juli 2007. Ivytan har aldrig bedrivit och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet och dess enda affärssyfte är att genomföra Erbjudandet och vidta alla åtgärder som krävs för att finansiera samt fullfölja Erbjudandet och vara verksamt som moderbolag för Q-Med.

Ivytan har erhållit bindande finansieringsåta­ganden bestående av eget kapital och aktieägarlån från dess aktieägare samt banklånefaciliteter. Banklånefaciliteterna är arrangerade och tillhandahålls av ett bankkonsortium lett av Nordea.

Kreditens utbetalning i enlighet med kreditavtalet är villkorad av att villkoren för Erbjudandet uppfylls eller frånfalles (där sådana frånfallanden under vissa omständigheter kräver Långivarnas godkännande, däribland att villkoret om 90 procents acceptansnivå frånfalles eller sänks). Förutom det nu sagda, innehåller kreditavtalen inte några villkor med avseende på Q-Med eller Q-Meds verksamhet, och är i övrigt endast föremål för dels villkor vilka Ivytan och dess ägare i praktiken kan kontrollera, dels vissa andra begränsade villkor (såsom att det inte blir olagligt för Långi­varna att tillhandahålla finansieringen och att lånedokumen­tationen är rättsenlig och bindande) vilka är sedvanliga för en kredit av detta slag.

De villkor för kreditens utbetalning vilka Ivytan och dess ägare i praktiken kontrollerar, och vilka Ivytan således inte kan åberopa i förhållande till Erbjudandet, avser i allt väsentligt:

· att Ivytan kapitaliseras av dess aktieägare med överenskommet eget kapital och aktieägarlån (sådan kapitalisering förutsätter att bankfinansieringen då är tillgänglig för utbetalning) och att dess nuvarande aktieägare fortsätter att kontrol­lera Ivytan;

· att Ivytan agerar i enlighet med Erbjudandet och de lagar och regleringar som gäller beträffande Erbju­dandet;

· att Ivytan till bankerna pantsätter de aktier i Q-Med som förvärvas; och

· att Ivytan inte har överträtt något av vissa begränsade, centrala villkor i lånedokumentationen (såsom att Ivytan inte blir insolvent eller från­träder sina avtalsåtaganden).Enligt Ivytan kommer de villkor för kreditens utbetalning som Ivytan och Ivytans ägare i praktiken kontrollerar att uppfyllas med tanke på bland annat förhållandet att Ivytan för närvarande inte bedriver någon verksamhet och har etablerats enbart i syfte att genomföra Erbjudandet och dess finansiering och fullföljande, och med tanke på Ivytans allmänna plikt till följd av Erbjudandet att verka för att de villkor som Bolaget kontrollerar uppfylls.

Tvångsinlösen och avnotering

Snarast möjligt efter det att Ivytan förvärvat aktier representerande mer än 90 procent av antalet aktier i Q-Med, avser Ivytan att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Q-Med. I samband härmed avser Ivytan att verka för att Q-Meds aktie avnoteras från OMX.

Preliminär tidsplan

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet förväntas att offentliggöras omkring den 11 november 2008 och kommer att distribueras till aktieägarna i Q-Med i samband därmed. Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas börja omkring den 12 november 2008 och avslutas omkring den 2 december 2008. Redovisning av likvid kommer att påbörjas snarast möjligt därefter. Ivytan förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Förvärvet av Q-Med kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Erforderliga godkännanden förväntas erhållas omkring utgången av anmälningsperioden och Erbjudandet förväntas slutföras en kort tid efter anmälningsperiodens slut.

Rådgivare

Deutsche Bank AG, London Branch ("Deutsche Bank") och Nordea Corporate Finance är finansiella rådgivare och Advokatfirman Vinge KB juridisk rådgivare till Ivytan i samband med genomförandet av Erbjudandet.

Tillämplig lag och tvister m.m.

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Ivytan och aktieägarna i Q-Med till följd av Erbjudandet, skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Ivytan har, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 31 oktober 2008 åtagit sig gentemot OMX, och åtar sig härmed gentemot aktieägarna i Q-Med, att följa OMX Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna"), inklusive bestämmelserna om så kallade management buy-outs, och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inkluderande, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, samt att underkasta sig de sanktioner som OMX får besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. Ivytan har den 3 november 2008 informerat Finansinspektionen om ovan nämnda åtagande gentemot OMX.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Ivytan kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Ivytan kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ivytans och Q-Meds kontroll, inkluderande effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, ändringar i plan- och byggföreskrifter, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade kapitalkostnader (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi).

Deutsche Bank och Nordea Corporate Finance är finansiella rådgivare till Ivytan, och ingen annan, i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Ivytan med avseende på det skydd som ges till Deutsche Banks och Nordeas kunder eller för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av Ivytan. Deutsche Bank och Nordea Corporate Finance har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

Stockholm den 3 november 2008
Ivytan AB
Styrelsen


Presskonferens
En presskonferens på svenska kommer att äga rum idag den 3 november klockan 10.00 (CET) på hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Det går också att lyssna till presskonferensen genom att ringa 08-505 202 70. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.eqt.se strax innan presskonferensen inleds.


För frågor, vänligen kontakta:

Caspar Callerström, partner, EQT Partners
08-506 55 300

Johan Hähnel, PR & kommunikation, EQT Partners
070-605 63 34

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till www.eqt.se och Nordea på telefon 08-678 04 80.

EQT i korthet

EQT är ett ledande private equity-bolag med verksamhet i norra Europa, Östeuropa, USA och Kina. EQT förvaltar fonder inom områdena buy-outs och tillväxtfinansiering. EQT har en unik industriell inriktning och en historik av framgångsrika investeringar.

EQTs fonder förvärvar eller finansierar huvudsakligen medelstora företag med starka marknadspositioner och stor tillväxtpotential. EQT har även en fond för bolag med stabil kärnverksamhet och klar värdepotential men som är i behov av omstrukturering.

EQT verkar som en katalysator för förändring i företagen som fonderna investerar i. Genom genuina och varaktiga operationella förbättringar utvecklas bolagen till marknadsledande aktörer. Sedan starten 1994 har EQT rest cirka 11 miljarder euro i 11 fonder, vilka fram till idag har investerat cirka 7 miljarder euro i 70 bolag.

Sedan EQTs första förvärv 1995 har den årliga tillväxten i portföljbolagen uppgått till 13 procent, antal anställda ökat med i genomsnitt 12 procent och resultatet med 20 procent per år. Tillväxt, strategisk ompositionering och ökat resultat står för mer än 90 procent av värdeskapandet.

EQT Partners AB är rådgivare till samtliga EQT-fonder och har cirka 100 investeringsspecialister med omfattande industriell och finansiell kompetens. EQT Partners AB har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, München, Frankfurt, Hong Kong, Shanghai, Warszawa, Zürich och New York.

Q-Med i korthet

Q-Med är en snabbväxande och lönsam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer främst medicinska implantat. Huvuddelen av produkterna är baserade på Bolagets patenterade teknologi, NASHATM, för framställning av stabiliserad icke-animalisk hyaluronsyra.

Q-Med har idag drygt 700 anställda i 20 länder, varav cirka 500 vid Bolagets huvudkontor och produktionsanläggning i Uppsala. Q-Med omsatte 1 318 miljoner kronor under 2007.

Bolaget är noterat på OMX, Nordiska Listan, Mid Cap.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Q-Meds aktie under den senaste månaden fram till och med den 31 oktober.

[2] Om Q-Med genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet kommer Priset justeras genom reduktion med ett belopp som motsvarar utdelningen eller värdeöverföringen per aktie.

[3] Totalt kontrollerar Ivytan härigenom 47 187 340 aktier vilket totalt motsvarar 47,5 procent av kapitalet och rösterna i Q-Med.

[4] Under namnändring från Lagrummet April nr 79 Aktiebolag.