Sportfiskarna

Ja till kraftverk i Arjeplog - fiske och miljö hotas

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 12:05 CEST

Miljödomstolen säger ja till ett nytt vattenkraftverk i Arjeplog.
– Miljödomstolens beslut är mycket provocerande och vi kommer att överklaga beslutet, säger Sportfiskarnas Generalsekreterare Stefan Nyström.


Det unika och lättillgängliga fisket i Arjeplogsströmmarna lockar turister och ortsbor till Arjeplog varje år. Flertalet andra norrländska vattensystem är kraftigt utbyggda och har därmed förlorat möjligheterna för tätortsnära fiske efter vild laxfisk. Vattensystemet med flera mil klara, djupa och näringsrika sjöar som är minimalt exploaterade gör det möjligt för storöringen att växa ordentligt. Kraftverket skulle ge betydligt minskade flöden i strömmarna som enligt Fiskeriverket skulle resultera i minskad öringproduktion, påverkan på harrbeståndet och försämrade fiskemöjligheter.

Arjeplogsströmmarna och Arjeplogsöring är ett känt begrepp när det gäller sportfiske efter storvuxen öring i strömmande vatten och har blivit ett varumärke för att sälja fisket i området. Sportfisket i Arjeplog genererar pengar till bygden genom att sportfisketurister köper fiskekort, utrustning, boende och mat i området.
- Att miljödomstolen inte har tagit hänsyn till sportfiskets värde och potential i Arjeplog är anmärkningsvärt och nedslående. Domstolen tycks även ha ignorerat miljömålet Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv samt EU:s vattendirektiv. Vi kommer omedelbart att överklaga beslutet och driva frågan i miljööverdomstolen, säger Stefan Nyström.

Sportfiskarna har i en rapport belyst hur intresset för småskalig vattenkraft har ökat sedan elcertifikatsystemet infördes. Genom subventioner i form av elcertifikat blir det mycket lönsamt att driva små kraftverk. Vid prövning i miljödomstol ska nyttan av företaget vägas mot skadorna på miljön. Genom att miljödomstolen räknar in elcertifikaten i företagets vinst väger skadorna på miljön lättare och det blir också lättare att få tillstånd för att bygga nya kraftverk.
- Elcertifikaten gör att miljöprövningen snedvrids. Vi kräver att den småskaliga vattenkraften lyfts ut ur systemet. Elcertifikaten till vattenkraft kostar elanvändarna över 600 miljoner kr årligen, tillför marginellt med energi, skadar vattenmiljöerna och motverkar miljömål och EU:s vattendirektiv. Miljön i tusentals små vattendrag riskerar att raseras till följd av elcertifikaten, säger Stefan Nyström.

Ytterligare information och kommentarer från Sportfiskarna:
Stefan Nyström, 070-844 88 75
Christina Lindhagen, 070-977 69 89

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.