Ja till Livet

Ja till Livet föreslår 37 nya ord till SAOL och Språkrådets nyordlistor

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 21:46 CET

Förslag på 37 ord till Språkrådet, Svenska Akademien och SAOL-redaktionen

Uppkomsten av en mer livaktig och vital abortdebatt har bland annat lett till att det nu finns många relevanta ord som används som inte återfinns i Svenska Akademiens ordlista eller Språkrådets nyordlistor. 

Sökmotorn Google ger tusentals länkar till artiklar med ord som för närvande saknas i SAOL. Dessa ord, som Ja till Livet föreslår att SAOL och Språkrådet uppmärksammar, är markerade med fetstil i texten och de är också listade längst ned.

Under året har det ju stormat en hel del kring könsaborterna i Eskilstuna, där en kvinna gjorde abort flera gånger för att hon inte ville ha en flicka. Ordet flickaborter (7 800 träffar på google) könsaborter (10 300 träffar på google), och könsabort (12 600 träffar..) har använts flitigt av media under året.

Internationellt beskrivs könsaborterna i Kina och Indien som (female) ”feticide” (129 000 träffar), ”foeticide” (364 000 träffar) och (female) ”gendercide” (29 000 träffar). SAOL saknar en svensk motsvarighet till dessa ord, även om författare som Zenger, Koponen och Eklund använt benämningen könsmord om dessa könsselektiva, eller fosterselektiva aborter. De i Kina och Nordkorea förekommande tvångsaborterna (7700 träffar) har benämnts så i många år i Sverige av både tidningar och organisationer som RFSU och Ja till Livet.

Socialstyrelsens och socialdepartementets förslag om en möjlighet att kunna finna orsaken till Sveriges rekordhöga aborttal (24 400 träffar) orsakade användningen av ordet abortregister (119 000 träffar), vilket föranledde en ordentlig abortdebatt (37 000 träffar).

Ett i media omskrivet fall under året om en kvinna som gjort åtskilliga aborter gjorde att det nya ordet abortmissbrukare (477 träffar) spreds via bloggare och tidningar, även om ordet abortmissbruk användes av Dagens Nyheter om Indiens könsaborter redan 2003. Den erkända, men av SAOL ej uppmärksammade, termen reaborter för upprepade aborter har i många år använts av riksdag och regering, landsting, RFSU och gynekologernas organisation SFOG.

Också ord som abortförespråkare (10 200 träffar) och abortläkare (14 800 träffar) är ord som accepterats och nu används frekvent. Då abortkritik (5 900 träffar), exempelvis mot de höga aborttalen, flickaborter eller selektiva aborter, allt oftare riktas av dem som inte är motståndare till fri abort, behövs ord som abortkritiker (5 500 träffar) då ordet ”abortmotståndare” automatiskt leder tankarna till att personen är emot alla aborter.

I februari i år publicerade Sveriges främsta företrädare för nyttoetik (6 700 träffar), professor Torbjörn Tännsjö sin debattartikel ”Därför ska det vara tillåtet att abortera flickfoster (11 800 träffar), där han förespråkade möjligheten till abortinriktad (900 träffar) fosterdiagnostik. Tännsjö, som under året både förespråkat vissa aborter som familjehygien, även om han betonat risken för arvshygien, ett ord som i Danmark (arvehygiejne, 6 000 träffar) allt mer används utan negativ klang, men som saknas i SAOL, som endast nämner det äldre ordet eugenik. Den engelska termen ”handicap selection” har inte fått något svenskt ord, även om handikappselektion kunde fungera.

Följden av handikappselektionen i Danmark, där det under 2008 bara föddes 21 barn med Downs syndrom; barn, vars föräldrar, organisationen FUB, Sveriges Radio, DN och många fler ibland benämnt downsbarn, är troligen att barn med Downs syndrom kanske kommer att sluta födas. Utsorteringen är en variant av den arvsförädling som Sverige tidigare tagit avstånd ifrån, ett ord som är besläktat med det av SAOL beskrivna ordet ”mendelism”, med den svenska varianten rasförädling, som dock saknas i SAOL.

När ordet ”dödshjälp” nu blivit accepterat borde också ordet livshjälp (20 400 träffar), som omfattar hospice och palliativ vård, välkomnas.

Under de senaste åren har svensk media varje gång haft stora problem att hitta en bra översättning för den abortmetod som används för att göra abort fram tills födseln i USA. Där används termen ”Partial Birth Abortion”, men svenska journalister har tvingats använda termer som partiell födelseabort eller delfödselabort. Det märkliga är ändå att denna abortmetod ännu inte fått något svenskt namn. Det borde finnas.

En internationell term ”abortion survivor”  används för dem som överlevt en abort. Detta har också hänt i Sverige, men någon term för detta finns ännu inte. Abortöverlevare skulle kunna vara ett försök.

Sverige har det högsta antalet tonårsaborter i hela Europa men tyvärr gör också yngre flickor, som ännu inte blivit tonåringar, aborter varje år. Ja till Livet använder termen barnaborter för att beskriva de ca 200-300 aborter årligen i Sverige bland barn som ännu inte fyllt 15 år.

När SAOL listar könssjukdomarna gonorré, herpes och hiv är det rimligt att också ta med Sveriges mest spridda sexuellt överförda virus, hpv, som är ett cancervirus, men som också orsakar kondylom (26 000 träffar) och livmoderhalscancer (67 000 träffar). Infektionen som orsakas av bakterien mycoplasma genitalium borde också få komma med, om nu ingen kan hitta ett bättre ord för denna relativt okända, men mycket spridda könssjukdom.

Den medicinska utvecklingens framsteg har också lett till ord som används flitigt i samhället och media, men som ändå inte finns med i SAOL eller uppmärksammats av Språkrådet: Fosterövervakning (16 400 träffar), fostertillväxt, fosterkirurgi, fostermedicin (5 000 träffar) och fosterreduktion (17 900 träffar) är alla erkända svenska ord.

Föreningen Ja till Livet vill föreslå att dessa ord tas med i SAOL och uppmärksammas av Språkrådets nyordslista, som ju både tar upp ord aktuella för året men ibland också nämner ord som börjat användas de senaste fem eller tio åren.

Länk till Svenska Akademiens ordlista:
http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx

Språkrådets nyordslistor:
http://www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?meta_id=2460

-------------------------------

Förslag på ord till Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Språkrådets nyordslistor

 • aborttal
 • abortdebatt
 • abortförespråkare
 • abortinriktad
 • abortkritik, abortkritiker, abortkritisk
 • abortläkare
 • abortmissbrukare, abortmissbruk
 • abortregister
 • abortöverlevare
 • arvsförädling
 • arvshygien
 • barnabort -er
 • cancervirus
 • downsbarn
 • familjehygien
 • flickabort -er
 • flickfoster
 • fosterkirurgi
 • fostermedicin
 • fosterreduktion
 • fosterselektiv, fosterselektion
 • fostertillväxt
 • fosterövervakning
 • födelseabort eller delfödselabort
 • handikappselektion
 • hpv
 • kondylom
 • könsabort -er
 • könsmord
 • könsselektiv, könsselektion
 • livmoderhalscancer
 • livshjälp
 • mycoplasma genitalium
 • nyttoetik, nyttoetiker, nyttoetisk
 • pojkfoster
 • rasförädling
 • reabort -er
 • tvångsabort -er