Riksdagen

Ja till ny lag om genetisk integritet, men socialutskottet säger nej till generell sekretess på hela försäkringsområdet

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 17:27 CEST

Ingen ska få kräva genetisk undersökning eller information som villkor för ett avtal, till exempel försäkring, anställning eller boende. Majoriteten i socialutskottet sade på tisdagen i huvudsak ja till regeringens lagförslag om genetisk integritet. Regeringen hade föreslagit att alla försäkringsuppgifter ska vara sekretessbelagda. Ett enigt utskott ansåg att lagförslaget i den delen inte var tillräckligt genomarbetat.

Den nya lagen innebär också att ingen i samband med avtal får söka efter eller använda genetisk information om den andre. Det finns dock undantag för försäkringsbolag. De ska få söka efter eller använda genetisk information vid riskbedömda personförsäkringar på mycket höga belopp. Undantaget ska inte gälla vid så kallade barnförsäkringar.

Konsekvenser av generell sekretess inte tillräckligt beskrivna
Ett enigt utskott säger alltså nej till regeringens förslag på en punkt. Regeringen motiverar sitt förslag till generell sekretess på försäkringsområdet med att motsvarande länge gällt på bankområdet.

Socialutskottet menar att det är viktigt att sekretess ska gälla för genetisk undersökning och information på försäkringsområdet. Men regeringen har inte tillräckligt noga beskrivit konsekvenserna av att alla försäkringsuppgifter ska vara sekretessbelagda. Utskottet säger därför nej till regeringens förslag och förutsätter att regeringen kommer tillbaka med ett nytt lagförslag som kan börja gälla senast den 1 januari 2007.

De borgerliga partierna reserverar sig
De borgerliga partierna i utskottet reserverar sig på olika punkter till majoritetens ställningstaganden. Det gäller bland annat förslaget att så kallad preimplantatorisk genetisk diagnostik ska få användas för blivande syskon till svårt sjukt barn efter tillstånd av Socialstyrelsen. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna anser att förslaget i den delen bör övervägas yttterligare.

För mer information: Ring Cecilia Back, föredragande i socialutskottet, på telefon 08-786 51 95.
Socialutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 26 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument
Regeringens proposition 2005/06:64 Genetisk integritet m.m.
Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU16 Genetisk integritet m.m.
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/56393


Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000