Simrishamns Moderata Krets

Jämställdhet är friheten att bestämma över sig själv

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 13:48 CET

Jämställdhet är friheten att bestämma över sig själv

Jämställdhet handlar för mig om att människan skall ges lika förutsättningar oavsett kön, etnicitet eller religionstillhörighet. Det skall också finnas en frihet att bestämma över sitt eget liv och göra sina egna val utifrån sina individuella önskemål och förutsättningar.  

Samhället får aldrig ta över och gå in och styra och bestämma i människans vardag. Jag säger därför nej till alla former av kvoteringar såväl beträffande olika uppdrag som i hemmen.  

Ingen människas liv skall få styras av omvärldens förväntningar. Individen skall alltid vara större än kollektivet och varje enskild individ oavsett kön formar bäst sitt liv själv.  

Varje människa skall bli bedömd utifrån kompetens, meriter och personliga egenskaper.  

Den jämställdhet som jag tror på innebär därför att alla människor oavsett bakgrund skall ha möjligheten att nå sina mål och fullfölja sina ambitioner.  Jag har själv en dotter som studerar och skulle väl aldrig kunna tänka mig att hon skulle ges sämre förutsättningar än sina manliga kompisar. Dock är det lika viktigt hon inte påtvingas något som hon själv inte önskar.  

Hon liksom alla andra skall givetvis själv få forma sin egen tillvaro, kunna göra de val hon vill och känna glädje av att på egen hand kunna lyckas.

Regeringen har gjort en rad insatser för att öka jämställdheten och stärka den enskilda individens möjligheter till självbestämmande över sitt liv. Jämställdhetsbonus har införts som stärker incitamenten för pappor i familjen att stanna hemma med sina barn. Det så kallade RUT-avdraget för hushållsnära tjänster innebär att man lättare kan få avlastning i hemarbetet vilket av tradition främst varit kvinnors huvuduppgift. Kvinnor som är ensamstående kan därmed också få hjälp att lättare få vardagen att gå ihop med exempelvis barnpassning på obekväma tider.  

Regeringen har också gjort insatser beträffande våldet mot kvinnor. Detta måste fortsatt bekämpas och mötas varje dag. Redan hösten 2007 presenterade Alliansen en nationell handlingsplan för att tydligare kunna möta mäns våld mot kvinnor. Insatserna utgår främst ifrån sex olika områden; 1) Ökat skydd och stöd till våldsutsatta, 2) Stärkt förebyggande arbete, 3) Stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, 4) Utveckling av insatser riktade till våldsutövare, 5) Ökad samverkan mellan myndigheter och 6) Ökade kunskaper för att tydligare kunna förebygga, utreda och beivra våld mot kvinnor.  

Verklig jämställdhet förutsätter även att kvinnor och män är självständiga och oberoende ekonomiskt. Med ekonomiskt oberoende menas oberoende från stat, man eller andra yttre förhållanden, som traditionellt sett beslutat över enskilda människors ekonomiska situation.  

Jobbskatteavdraget som regeringen har infört innebär att skatterna sänkts rejält och mest för de med låga inkomster. Pengar som gör skillnad i vardagen och ökar marginalerna för de människor som i dag tjänar minst. Ett vårdbiträde har till exempel fått en månadslön extra i lön per år i sänkt skatt. Sänkta skatter ökar friheten och gör fler människor oberoende av bidrag.  Den viktigaste utgångspunkten för jämställdhetspolitiken är att självständiga kvinnor och män själva utifrån lika förutsättningar efter egen vilja kan forma sin tillvaro.

Christer Akej (M)

Riksdagsledamot för Norra och Östra Skåne