Region Gävleborg

Jämställdhet är nyckel till framgång!

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 15:18 CET

Jämställdhet ses som en nyckel till framgång för en positiv utveckling i Gävleborg. För att åstadkomma jämställdhet krävs insatser för ökade kunskaper om genus och jämställdhet.

Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt i Gävleborg tas fram på uppdrag av regeringen som en del i den nationella handlingsplanen för jämställd tillväxt i Sverige för åren 2012-2014. Den nationella planen lanserades 8 mars 2012. De regionala planerna ska redovisas till regeringen senast den 1 februari i år och sträcker sig fram till och med december 2014. Gävleborgs handlingsplan är framtagen tillsammans med bland andra Länsstyrelsen, HiG och Resurscentra för kvinnor i Gävleborg.

Gävleborgs handlingsplan innehåller analys av och åtgärder inom viktiga regionala tillväxt- och utvecklingsområden för länet. Områdena är utbildning och kompetens, infrastruktur och företagande. Analysen visar exempelvis att de offentliga stödsystemen för företagsfrämjande inte alltid möter kvinnor och män efter deras olika behov och förutsättningar.

- Jag har i mitt arbete mött mängder av företagssamma kvinnor runt om i Gävleborg som upplever att de inte fått det stöd man kan förvänta sig av det offentliga systemet. Det behövs en mer nyanserad bild av företagare och entreprenörer eftersom den traditionella bilden bygger på manliga normer, menar Agneta Påhlin, projektledare för Främja kvinnors företagande.

Planen innehåller också aktiviteter som ska genomföras för att politiker och tjänstemän inom kommunerna och landstinget i Gävleborg ska bli bättre på att se till att kvinnor och män i Gävleborg får rättvis del av regionala tillväxt- och utvecklingsmedel. Det handlar även om att kvinnor och män ska ha samma makt att delta i arbetet med och påverka beslut i frågor om regional tillväxt och utveckling.

-  De politiska besluten måste bygga på kunskapen att kvinnor och män generellt har olika villkor och förutsättningar i livet. Vi behöver djupare kunskaper om hur outtalade normer och värderingar kring de politiska beslut vi fattar och vilka konsekvenser det får för kvinnor och män i vardagen, säger Lena Aune, projektledare för Jämresursen, Region Gävleborgs satsning för att stödja jämställdhetsintegrering hos kommuner och landsting.

För mer information, kontakta:

Carina Löfgren, Utvecklingsstrateg: 070-388 89 00

Agneta Påhlin, Projektledare Främja kvinnors företagande: 072-541 87 99