Näringsdepartementet

Jämställdhetspolitiken går in i nytt skede

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 14:24 CET

Regeringen överlämnar i dag till riksdagen en proposition med nya mål för jämställdhetspolitiken. Vidare lämnas förslag om hur genomförandet kan stärkas och jämställdhetsarbetet på myndighetsnivå utvecklas. Regeringen redovisar också i propositionen för de insatser som har vidtagits under de senaste åren. Propositionen är utformad i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

- Jämställdhetsfrågorna står idag stadigt förankrade i hela regeringens politik, säger jämställdhetsminister Jens Orback. Redovisningen av de insatser och åtgärder som vidtagits inom alla politikområden vittnar om detta. Bestämda steg har tagits för att integrera jämställdhetsfrågorna i hela politiken, vilket innebär att stärka genomförandet.

- Nu går jämställdhetspolitiken in i ett nytt skede, säger Jens Orback, Camilla Sköld Jansson (v) och Ulf Holm (mp).

Samhällsutvecklingen visar att det sker framsteg för jämställdhetspolitiken. Kvinnor har ökat sitt betalda arbete, skillnaderna i disponibel inkomst mellan kvinnor och män som grupper i samhället har minskat, kvinnors obetalda arbete har minskat och kvinnor har under 1990-talet gått om män i utbildningsnivå. Andelen kvinnor i politiskt beslutsfattande har ökat avsevärt och inom näringslivet ses en försiktig ökning av andelen kvinnor på ledande poster.

- Men målet om ett jämställt samhälle, där kvinnor och män har samma makt att både forma samhället och sina egna liv, har inte uppnåtts, konstaterar Jens Orback.

Trots ny lagstiftning och ett aktivt arbete från myndigheter och organisationer, fortsätter mäns våld mot kvinnor att vara ett stort samhällsproblem. Trots att kvinnor har gått om män i utbildningsnivå, kvarstår löneskillnaderna mellan könen. Fler kvinnor än män har otrygga anställningsförhållanden, är deltidsarbetslösa och sjukskrivna. Det finns skäl att skärpa målen.

Förslagen till nya mål omfattar en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

Skarpa mål och ordentlig uppföljning är viktiga steg i styrningen av jämställdhetspolitiken - men det förutsätter också att genomförandet stärks. Regeringen avser att uppdra åt länsstyrelserna att tillsammans med företrädare på lokal och regional nivå ta fram regionala jämställdhetsmål. På nationell nivå ser regeringen behov av att inrätta en myndighet under 2007 med uppgift att bidra till en effektivare jämställdhetspolitik. En närmare precisering av myndighetens uppgifter kommer slutligen att göras i samband med att förslagen i Diskrimineringskommitténs betänkande ska behandlas. Ytterligare åtgärder som aviseras är:

· En arbetsgrupp för mansroller, män och jämställdhet inrättas. Fokus ska läggas på vad som formar mansrollen och hur vi kan förändra den.

· Ett utvecklingsarbete igångsätts med utgångspunkt att ställa krav på folkrörelser att beakta ett jämställdhetsperspektiv som villkor för statligt stöd.

· En delegation för hälsa och heltid som får till uppgift att stödja förnyelsearbete i arbetslivet som syftar till att förbättra kvinnors hälsa och öka andelen heltidsarbetande.

· Tidigare har beslut fattats om ca 100 miljoner kronor till kvinnojourer. Regeringen aviserar fortsatt metodutveckling, kartläggning av behandlingsmetoder för män som utövar våld mot kvinnor och barn och förbättrad samverkan mellan politikområden för att minska mäns våld mot kvinnor.
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken (http://www.regeringen.se/sb/d/5913/a/60746)