Banverket

Järnvägsplan för dubbelspår genom Motala fastställd av Banverket

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 13:52 CEST


Järnvägsplanen för den fem kilometer långa sträckan Motala-Norrsten är nu fastställd av Banverket. I den etappen ingår sträckan genom centrala Motala, med ny dubbelspårig bro över Motala ström och Göta kanal.

En fastställd järnvägsplan betyder att projektet är ett steg närmare att kunna påbörja byggarbetet.

Etappen är en del av ett större projekt att bygga dubbelspår mellan Motala och Mjölby, en sammanlagd sträcka på 26 kilometer Arbetet är redan i full gång med att bygga ut enkelspår till dubbelspår mellan Norrsten och Mjölby. Järnvägsplanen för den delen vann laga kraft genom regeringsbeslut i mars 2008.

Dragning, beslut och kungörelse
Beslutet att fastställa järnvägsplanen Motala-Norrsten togs av Banverkets den 26 juni. Beslutet kungörs på sedvanlig väg genom brev till sakägare under vecka 28 samt genom annonsering i pressen. Kartor över järnvägsplanen finns tillgängliga från och med vecka 29 på Banverkets kontor i Sundbyberg, Landsvägen 50, och på kommunkontoret i Motala.

Utökat bullerskydd i planen
I beslutet finns villkor för utökat bullerskydd i centrala Motala. Det rör bland annat uteplatser, undervisningslokaler och kontor med så kallad "tyst verksamhet". Projektet arbetar vidare med utökat bullerskydd i den fortsatta planeringen och projekteringen. Banverket har vid planprövningen bedömt att ambitionsnivån för bullerskydd ska vara hög.

Överklagningsperiod
Överklagningsperioden löper fram till och med den 7 augusti 2009, då överklaganden senast ska ha kommit Banverket tillhanda. För den händelse inga överklaganden inkommer vinner järnvägsplanen laga kraft efter besvärstidens utgång.
Om överklaganden kommer in sammanställer Banverket dem till ett yttrande. Yttrandet går vidare till Näringsdepartementet och det är regeringen som tar det slutliga beslutet om att ge järnvägsplanen laga kraft.

Göran Lindberg
Planprövare
tel 070-610 99 11

Rolf Fredriksson
Projektledare
tel 019-17 20 41

Linda Lindberg
Biträdande projektledare
tel 019-17 20 20

Banverkets presstjänst
0774-410 910

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft. Vi är 6 500 medarbetare runt om i landet.