Moderaterna

Jaktförordningen dras i långbänk

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 15:35 CEST

- Alltmedan jägare på olika håll i landet överväger att inte delta i eftersök av trafikskadat vilt på grund av otydliga och sedan länge kritiserade regler i jaktförordningen så dras frågan i långbänk på jordbruksdepartementet. Redan i våras tillkännagav riksdagen att regeringen skall göra en översyn av möjligheterna att ingripa för att avvärja angrepp av stora rovdjur på tamdjur, men fortfarande händer ingenting. Det säger den moderate ledamoten i miljö- och jordbruksutskottet Bengt-Anders Johansson i en kommentar till det svar på en skriftlig fråga som jordbruksminister Ann-Christin Nykvist lämnat i riksdagen.

- Förutom att jordbruksministern tvekar i frågan och endast talar om ”eventuella författningsändringar” så kommer inga konkreta besked om när ändringarna kan komma till, och det finns bara en förhoppning om att det kan ske före årsskiftet. Det är allt annat än handlingskraft som kännetecknar regeringens hantering av jaktfrågorna.

Den skriftliga frågan och jordbruksministerns svar bifogas i sin helhet nedan.


den 22 oktober

Fråga 2004/05:205 av Bengt-Anders Johansson (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om översyn av jaktförordningen

Bristen på tydliga möjligheter att som tamdjursägare kunna få ingripa vid rovdjursangrepp har varit en källa till irritation under lång tid. Människors krav på en förändring har framförts på många håll i landet. Det har till och med gått så långt att jägare på sina håll inte längre vill åta sig eftersöksjakt eftersom en behövlig förändring av § 28 i jaktförordningen inte kommit till stånd.

Under mars månad i år beslutade riksdagen med miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU18 som grund, att en översyn bör ske. Betänkandet vilade bland annat på kunskapen att Naturvårdsverket redan då föreslagit ny lagtext. Därefter har Naturvårdsverket i en hemställan daterad den 23 augusti 2004 till regeringen kompletterat med ytterliga nya lagtextförslag för att bland annat öka harmoniseringen med EU:s direktiv.
Eftersom behövliga förslag till förändringar nu kommit Jordbruksdepartementet till handa borde en förändring av förordningen redan ha presenterats, vilket såvitt jag förstår inte är fallet. Under alla förutsättningar bör en förändring komma till stånd före årsskiftet.

Mot bakgrund av ovanstående vill ställa följande fråga till jordbruksministern:
Jag efterlyser klara besked i frågan om och när en förändring av jaktförordningen kommer att genomföras.
Bengt-Anders Johansson (m)


den 27 oktober

Svar på fråga 2004/05:205 om översyn av jaktförordningen

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Bengt-Anders Johansson har frågat mig om och när en förändring av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) om rätt för tamdjursägare att ingripa vid rovdjursangrepp kommer att genomföras.
Riksdagen tillkännagav i våras att regeringen ska göra en samlad översyn av reglerna när det gäller möjligheterna att ingripa för att avvärja angrepp av stora rovdjur på tamdjur. En sådan översyn pågår inom Regeringskansliet med utgångspunkt i Naturvårdsverkets framställan den 18 mars 2004 om en ändring av bland annat 28 § jaktförordningen. Framställningen har remissbehandlats. Ändringen, som bland annat innebär att ett angripande rovdjur ska få dödas när det anfaller tamdjur om försök har gjorts att genom skrämselåtgärder avvärja angreppet, har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna.

Riksåklagaren framhåller bland annat att rättstillämpningen återkommande visat att det finns olika uppfattningar om hur regeln i 28 § jaktförordningen ska tolkas. Riksåklagaren har därför överklagat ett mål, det så kallade Gräsömålet, till Högsta domstolen där den avgörande frågan är just tolkningen av bestämmelsen. Det kan enligt Riksåklagaren inte uteslutas att lagändringar kan behövas för att göra bestämmelsen tydligare. Innan en ändring av bestämmelsen övervägs är det emellertid Riksåklagarens bestämda uppfattning att man bör avvakta Högsta domstolens ställningstagande i målet för att kunna bedöma om och i vilken utsträckning en lagändring behövs.

Jag delar Riksåklagarens uppfattning att Högsta domstolens ställningstagande bör inväntas innan ett slutligt ställningstagande tas till hur bestämmelserna om tamdjursägares rätt att ingripa vid rovdjursangrepp bör utformas. Huvudförhandlingen i Högsta domstolen beräknas starta i slutet av månaden, varför dom kan förväntas i mitten av november. Det är därför min förhoppning att eventuella författningsändringar kan komma till stånd före årsskiftet.