Malka Oil

JAN-OLOV OLSSON NY CFO

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 15:43 CEST

Jan-Olov Olsson har utsetts till ny CFO för Malka Oil och tillträdde den 22 april 2009. Jan-Olov har lång erfarenhet av att arbeta med den ryska marknaden och ryskt näringsliv, senast som förvaltare av ryska aktiefonder hos Alfred Berg/ABN AMRO Kapitalförvaltning.

Jan-Olov Olsson, född 1959, är utexaminerad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och tolk i ryska språket från Försvarets Tolkskola.
Han startade sin professionella karriär 1987 hos CAP Gemini i Stockholm,
1989 tillträdde Jan-Olov som platschef för Skandinaviska Enskilda Bankens (SEB) representationskontor i Moskva och 1991 började han hos Volvo Personvagnar, också som platschef i Moskva.

De senaste tolv åren har Jan-Olov Olsson arbetat som förvaltare för ryska och östeuropeiska aktiefonder varav de senaste åtta åren inom Alfred Berg/ABN AMRO Kapitalförvaltning baserad i Stockholm.
För ytterligare information kontakta: Fredrik Svinhufvud, VD, tel +46 8 5000 7811, mobil +46 708 708708 Jan-Olov Olsson, tillträdande CFO, tel +46 8 5000 7812, mobil +46 76851 86 92 För vidare information om Malka Oil AB hänvisas till www.malkaoil.se Malka Oil AB (publ) är ett oberoende olje- och gasproducerande bolag operativt beläget i Tomsk-regionen i västra Sibirien. I dagsläget består olje- och gastillgångarna av licensblocket nummer 87 i sagda region. Blocket har en yta av 1800 kvadratkilometer. På licensblocket finns idag tre stycken oljefält, nämligen Zapando-Luginetskoye ("ZL"), Lower Luginetskoye ("LL") och en del av oljefältet Schinginskoye samt vidare en stor mängd av ännu oborrade oljestrukturer.
ZL- och LL-fälten är i produktion och bägge fälten har under 2007 genomgått reservklassificering i den ryska statliga reservkommitén GKZ och under våren 2008 en västerländsk reservbedömning utförd av DeGolyer and MacNaughton. De av ryska GKZ registrerade utvinningsbara olje- och kondensatreserverna i kategorierna C1 och C2 uppgick till 97 miljoner fat i slutet av 2007. Bolagets egen bedömning av de utvinningsbara olje- och kondensatreserverna, C1+C2, på de tre existerande oljefälten på licensblock nummer 87 är i dagsläget 140-190 miljoner fat. Den västerländska bedömningen över oljereserver uppgick per den 30 april till 43,5 miljoner fat i kategorin 2P samt 90,6 miljoner fat i kategorin 3P.
Malka Oils licensblock är omgivet av ett stort antal producerande olje- och gasfält. Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Malka Oil ABs ("Malka") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om Malkas framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognosticerar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för Malka förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari Malka har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) Malkas förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för Malka komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. Malka påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. vv