Statistiska centralbyrån, SCB

Januari månads detaljhandelsförsäljning

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:48 CET

Läs hela pressmeddelandet med tabeller på: http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2007M01/press_Detaljhandeln_januari_2007.pdf

Detaljhandelns försäljning ökade i januari månad med 8,1 procent, mätt i löpande priser jämfört med januari föregående år. I fasta priser och med hänsyn taget till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning på 9,2 procent. Sällanköpsvaruhandeln uppvisade en tillväxt i januari på 9,2 procent. Priserna inom branschen sjönk med 2,8 procent och kalenderkorrigeringen påverkade utvecklingen positivt med 0,4 procent.

Detta gav en volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på 12,8 procent. Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 6,7 procent. Priserna ökade enligt branschprisindex med 2,5 procent och kalenderkorrigeringen påverkade inte resultatet. Detta innebar att dagligvaruhandelns omsättning, med hänsyn taget till detta, ökade med 4,1 procent under januari månad, jämfört med samma månad förra året.

HUI kommenterar januari månads detaljhandelsutfall Det råder inget tvivel om att vi nu befinner oss i den genom tiderna starkaste detaljhandelskonjunkturen. Inte sedan januari 1991, för 16 år sedan, har detaljhandeln upplevt en så kraftig försäljningstillväxt under januari som nu (mätt i löpande priser gentemot januari föregående år). Ökningen uppgick till 8,1 procent i löpande priser. Avmattningen för hushållens shoppande låter alltså vänta på sig.

Tillväxten kan tyckas hög gentemot HUIs helårsprognos på 5 procent men samtidigt bör poängteras att januari månad traditionellt sett omsätter relativt lite och väger därmed lätt på årsbasis. Fortsätter detaljhandelns starka tillväxt under de närmaste månaderna kommer dock HUI att behöva skriva upp sin prognos för helåret.

Priserna inom dagligvaruhandeln fortsätter att öka, under januari månad med 2,5 procent jämfört med januari 2006. Detta är den tionde månaden i rad som branschpriserna stiger och vi kan snart prata om ett trendbrott. Samtidigt är de svenska livsmedelspriserna fortfarande lägst i Norden. Inom sällanköpsvaruhandeln bidrar främst elektronikhandelns prisfall till att branschen som helhet har sjunkande priser samtidigt som guldsmedsbranschen och bok- och pappershandeln höjer sina priser.

I och med januarilönen får hushållen för första gången känna på hur den nya regeringens politik påverkat privatekonomin. Det återstår att se om detta faller ut i ytterligare shoppinghysteri hos hushållen. Sannolikt kommer vi att kunna se ytterligare konsumtionsökningar. Detta tillsammans med signalen om något svagare räntehöjningar än tidigare väntat bidrar sannolikt till att köpfesten kan fortsätta. Baksmällan låter alltså vänta på sig.

FAKTAUPPGIFTER
Med Total detaljhandel avses här SNI 52 utom vid de internationella jämförelserna. Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 52.11 och 52.2. Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 52.12 + 52.3-52.6. Alla tidsserier har basår 2000. De preliminära resultaten för januari bygger på en svarsfrekvens på 77 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. December månads svarsfrekvens uppgår till 85 procent ovägd respektive 96 procent vägd.

För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.
MER INFORMATION Handelns Utredningsinstitut www.hui.se
Statistiska centralbyrån www.scb.se
Tidsserier omsättningsstatistik http://www.scb.se/ha0101Sveriges statistiska databaser http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp

Nästa publiceringstillfälle Uppgifter för februari beräknas bli publicerade den 28 mars.