Jays AB (publ)

Jays stärker kapitalbasen för att möta ökad efterfrågan

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 11:40 CET

Med anledning av ett ökat intresse för den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) produkter, framförallt a-JAYS Four för iPhone, har Jays de senaste månaderna upplevt ett stigande rörelsekapitalbehov kopplat till att en ökad marknadsefterfrågan binder mer kapital. Mot bakgrund av detta, och för att skapa ett finansiellt utrymme under 2011, har bolaget överenskommit med två konvertibelinnehavare samt sina största långivare innebärande att dessa konverterar till aktier samt tecknar nyemitterade aktier.

Konvertibelinnehavare i Jays, med nominellt konvertibelbelopp om 850 002, har påkallat konvertering genom skriftlig anmälan till bolaget avseende sitt intresse att konvertera till aktier. I samband med verkställighet av konvertibelinnehavarnas konvertering har en ränteersättning om 75 000 kronor vardera betalats ut genom utställande av revers från bolaget.

Efter det att ovan begärda konverteringar har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 3 290 134 stycken. Vidare återstår det av det årsstämman 2010 beslutade konvertibelprogrammet ett nominellt konvertibelbelopp om 650 001 kronor.

Jays har sedan en tid även fört diskussioner med bolagets största långivare och en överenskommelse med Creandum har nu träffats, vilket innebär att återbetalning av finansiella åtaganden i dessa låneavtal sker genom nedan angivna riktade aktieemission.

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande i oktober 2010 har bolaget genomfört en riktad, begränsad nyemission med avsikt att stärka bolagets likviditet. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, Creandum LP II och Creandum KB. Teckningskursen uppgår till 7,45 kronor. Totalt har det i emissionen tecknats 112 338 nya aktier i bolaget. Efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 3 302 472 stycken.

Styrelsen har noga utvärderat olika handlingsalternativ, däribland möjligheten att låta genomföra en emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vilket årsstämman beslutat lämna mandat för. Dock har detta alternativ ej bedömts vara möjligt med nuvarande aktieägarstruktur, då en företrädesemission till befintliga aktieägare skulle både vara tidskrävande och medföra höga transaktionskostnader. Styrelsen finner därför inte detta alternativ försvarbart i en situation där bolaget endast har ett mindre likviditetsbehov. En riktad emission ger bolaget större möjligheter att anpassa emissionsbeloppet till bolagets behov och kan även genomföras tids- och kostnadseffektivt och bedöms därför vara det enda alternativ som står till buds.

Mot bakgrund av detta, och för att skapa utrymme för fortsatta investeringar i verksamheten som utvecklas allt bättre, har styrelsen beslutat om en riktad emission enligt ovan. Utspädningseffekten av den genomförda emissionen uppgår till 3,5 procent av aktiekapitalet och rösterna.

- Vi är mycket nöjda med att på detta sätt ha säkrat en tids- och kostnadseffektiv finansiering för bolaget i den offensiva fas vi nu befinner oss i, säger VD Rune Torbjörnsen. Efter den senarelagda introduktionen av a-JAYS Four för iPhone är vi nu i en period av stark försäljning. Transaktionerna stärker vår leveranskraft och ger oss möjlighet att tillgodose den starka efterfrågan på våra produkter.

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)

Mobil: +46 (0)733-730 770

E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Jays AB (publ) develops, designs and produces earphones and equipment for portable media players. Jays supplies high quality products, aimed to provide the user with maximum sound experience. Jays passion is the quest for the perfect sound – the sound that affects and inspires user’s body and soul.The company is expanding rapidly and its products are being sold in more than 20 countries worldwide.