Jello AB

Jello: Företrädesemission samt tidigareläggande av årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:21 CEST

 

(Aktietorget: JELL)

o Styrelsen föreslår garanterad företrädesemission om cirka 2,2 Mkr samt nedsättning av aktiekapitalet.

o Styrelsen tidigarelägger årsstämman samt tidpunkten för offentliggörande av delårsrapport för perioden januari-mars 2009 till den 25 maj 2009

Styrelsen i Jello föreslår årsstämman om att besluta om en nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare om cirka 2,2 Mkr. Styrelsen förslår vidare att årsstämman beslutar att bolagets nuvarande aktiekapital skall sättas ned med 1.305.610,32 kronor till 559.547,28 kronor, utan indragning av aktier. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående beslutat tidigarelägga den ordinarie årsstämman, som tidigare planerats till 12 juni 2009, till att avhållas kl 15.00 den 25 maj 2009.

Aktieägare med aktier motsvarande 50,07% procent av kapital och rösterna i Jello har förklarat sig ha för avsikt att rösta för styrelsens förslag. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras senast den 23 april 2009.

Emissionsvillkor
Styrelsen för Jello föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 111.909.456 aktier. En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Emissionskursen har fastställts till 0,02 kronor per aktie. Anmälningsperioden löper under perioden den 3 juni 2009 till 17 juni 2009. Vid full teckning i den garanterade företrädesemissionen kommer Jellos aktiekapital att öka till högst 2.238.189,12 kronor. Jellos antal aktier kommer efter emissionen att högst uppgå till 149.212.608.

Garanti- och teckningsåtagande
För att säkerställa emissionens genomgörande har Jello från de större befintliga aktieägarna erhållit teckningförbindelser och garantiförbindelser om totalt 2,2 mkr motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet i föreliggande nyemission.

Preliminär tidplan
23 april 2009 (senast) Kallelse till årsstämma
11 maj 2009 Fullständigt beslutsförslag inför årsstämman tillgängligt för aktieägarna
25 maj 2009 Årsstämma
27 maj 2009 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
28 maj 2009 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 juni 2009 Offentliggörande av Informationsmemorandum
1 juni 2009 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
3 juni 2009 - 17 juni 2009 Teckningsperiod

För mer information:

Niclas Trägårdh
CEO
Jello AB(Publ)
niclas.tradgardh@jello.se