Jernhusen AB

Jernhusen fortsätter att investera och visar god resultatutveckling

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2012 10:53 CET

Bokslutskommuniké januari–december 2011

Transportmarknaden inom järnväg och därmed Jernhusen fortsätter att utvecklas positivt. Rörelseresultatet för 2011 uppgår till 495 MSEK, en förbättring med tolv procent främst beroende på Kungsbrohuset som färdigställdes i maj 2010 och Raus Depå som togs i drift i november 2010.

- Investeringstakten är fortsatt hög, främst på våra största stationer. Under året har moderniseringen av Malmö Centralstation blivit klar, och i oktober fick stationen ta emot den internationella designutmärkelsen Brunel Award. Under året invigdes även Uppsala resecentrum. Ett lyckat projekt där Jernhusen, Trafikverket och Uppsala kommun har samverkat. Detta visar att vi med en samlad kraft i branschen kan bidra till målet att fördubbla kollektivtrafikresandet fram till 2020.

    Både den svenska och den internationella ekonomin bromsar in, vilket medfört en nedrevidering av Sveriges ekonomiska tillväxtprognos. Erfarenheten visar dock att Jernhusen klarar konjunkturnedgångar bra och att effekterna på våra intäkter är små.  För fastighetsbranschen generellt finns det risk för minskad efterfrågan av lokaler, men för oss är risken lägre, då våra fastigheter är kopplade till transportmarknaden, säger Kerstin Gillsbro.

Viktiga händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 094 (1 014) MSEK, en ökning med åtta procent främst beroende på intäkter från fastigheter som färdigställts under 2010.
  • Rörelseresultatet uppgick till 495 (442) MSEK, en ökning med tolv procent.
  • Värdeförändringar uppgick till –103 (297) MSEK, varav värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till –225 (82) MSEK, till följd av den nedgång som skett i de långa marknadsräntorna under tredje kvartalet.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 175 (490) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 1 161 (1 401) MSEK, varav de enskilt största genomfördes på centralstationerna i Stockholm, Uppsala och Malmö samt i Kungsbrohuset.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 5 (1 086) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 10 829 MSEK, en ökning med 1 328 MSEK, vilket främst förklaras av investeringar.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 100 MSEK.

Hela bokslutskommunikén finns på Jernhusens webbplats  jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, Vd, telefon 070-621 26 29, e-post: kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/Vvd, telefon 070-623 62 55, e-post: anders.back@jernhusen.se

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.