Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

JESSICA kan utveckla utsatta områden i storstäder

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:20 CEST

Offentlig och privat samverkan kan hjälpa till att lyfta utsatta stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom att upprätta stadsutvecklingsfonder enligt den så kallade JESSICA-modellen kan offentlig och privat finansiering mötas och medlen användas i kommersiella projekt. Det visar en förstudie som PricewaterhouseCoopers genomfört på uppdrag av Europeiska Investeringsbanken.

- Med JESSICA-modellen kan medel ur EUs regionala utvecklingsfond och offentlig medfinansiering kanaliseras till stadsutvecklingsfonder. Fonderna investerar sedan i kommersiellt motiverade projekt som kan attrahera privat investeringskapital. Avkastningen från projekten kan därefter investeras i nya projekt och strukturfondsmedlen kan därmed återanvändas, berättar Connie van der Capellen, ansvarig för området Regional utveckling inom PricewaterhouseCoopers.

JESSICA-modellen innebär ett nytt sätt att tänka. Hittills har bidragsmetoden använts för att få ordning på miljonprogramsområdena. Med hjälp av JESSICA ställs nu i stället krav på framtida avkastning vilket samtidigt innebär en press på projekten att tänka i marknadsmässiga termer.

Rapporten konstaterar att det inte finns några hinder av juridisk eller annan art för att tillämpa JESSICA i Sverige. I samverkan med respektive region redovisas även några lämpliga exempel på investeringsobjekt. Dessa är Rosengård och i Holma - Kroksbäck i Malmö, Angered i Göteborg samt Södertälje, Botkyrka och Järvafältet i Stockholms stad.

- Vi vill skapa nya samarbeten där offentliga och privata initiativ kan samspela för att utveckla den fysiska, sociala och kulturella miljön i miljonprogramsområdet. I ett första steg ska vi etablera en scen och filmstudio för att förstärka de redan framgångsrika satsningarna inom film, scenkonst, cirkus och andra kulturella näringar. Botkyrka ska vara den plats i Stockholmsregionen som erbjuder de bästa förutsättningarna för kreativitet, entreprenörskap, etableringar och investeringar, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Städerna ligger nu i startgroparna för att bilda stadsutvecklingsfonder och att söka medel ur strukturfonderna.

Bakgrund till rapporten
Hösten 2008 gav Europeiska Investeringsbanken (EIB), på begäran av Nutek som är förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen i Sverige, i uppdrag till Öhrlings PricewaterhouseCoopers att göra en förstudie angående förutsättningarna att implementera det europeiska verktyget JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) i Sverige. Inom ramen för förstudien har fördjupade studier gjorts i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

För mer information kontakta:
Connie van der Capellen, ansvarig för området Regional utveckling, PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 335 35, mob 0709-29 35 35

Martin Askman, pressansvarig, PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om PricewaterhouseCoopers:
PricewaterhouseCoopers i Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 400 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PricewaterhouseCoopers i Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 155 000 medarbetare i 153 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.