Nättidningen Payback / Payback Sverige

JO granskar inte polisövergrepp gentemot biker! Ärendet prövas nu i Europadomstolen!

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 16:50 CET

Payback Sverige har som juridiskt ombud anmält polismyndigheten i Norrbotten, Kirunapolisen samt två enskilda polismän för de juridiska övergrepp som riktade sig mot en medlem i Iron Ore MC.

JO har granskat handlingarna i målet och beslutat att vad som har framkommit i ärendet inte föranleder ytterligare åtgärder eller uttalanden från JO:s sida.

Alla anmälningar som kommer in till JO granskas. Därefter fattar JO beslut om anmälan ska skrivas av, överlämnas till annan myndighet eller om anmälan skall utredas vidare. Det är alltså inte så att JO utreder varje inkommande anmälan däremot granskas materialet, vilket är skillnad.

JO:s beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras vilket inte heller skett i förevarande fall.

Den slutsats, som utefter erfarenhet om enskilda polismäns beteende går att dra i fallet, är att polismännen med all säkerhet backat upp varandra och lagt fram en helt annan historia kring händelseförloppet. Och, det graverande faktumet att Rättsmedicialverkets rapport aldrig vidarbefodrades till Socialnämnden har säkert förklarats bort med semestrar, sjukdom eller liknande för den ansvarige.

Var då  JO-anmälan förgäves?

En JO-anmälan över myndighetsövergrepp har många olika funktioner.

1. Att försöka få en rättslig prövning över lagenligheten via JO-ämbetet.

2. Att uttömma de nationella rättsmedlen via en JO-anmälan och därigenom öppna för att föra ärendet vidare till Europadomstolen.

3. Att markera mot myndigheten ifråga och de enskilda polismän som begår övergreppen och därigenom göra såväl myndigheten som de enskilda polismännen medvetna om att bikerkulturen inte längre tolererar eller accepterar övergrepp som står i strid med nationell eller internationell lagstiftning.

4. Att tillse att de enskilda polismännen under resten av sin karriär som polisanställda har noterat i sina papper att de varit föremål för JO-granskning.

5. Varje enskilt vittnesmål om övergrepp ger en mycket värdefull bild gentemot allmänhet  och media och ökar medvetenheten om vad som pågår, riktas och verkställs gentemot bikerkulturen. När tillräckligt många övergrepp dokumenterats kommer opinionen att vända!

6. Oavsett utgången av olika ärenden tillförs de enskilda ärendena det stora Europadomstolsärendet och blir därigenom offentligt för all framtid. Ärendena kommer därigenom också att bli prövade ännu en gång i ett större sammanhang där tyngden av det sammanlagda  antalet dokumenterade övergrepp kan medföra en prövning och i förlängningen ge möjligheten att genom ett enda ärende få olagligförklarade alla sorters övergrepp företagna mot bikerkulturens medlemmar!

Av ovannämnda sex skäl är varje JO-anmälan av betydelse och stort värde för den fortsatta kampen för bikerkulturens lika rättigheter!

Artikeln om ärendets händelseförlopp:
http://www.payback.name/?p=3886                                                              

“We are fighters, not quitters”  (http://www.biker-bill.dk)

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name