Jojka

Jojka Bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 09:00 CET

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ

2015-01-01--2015-12-31

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL)

556666-6466 (JOJK)

12 FEBRUARI 2016

STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Bokslutskommuniké 2015

Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

Siffror i sammandrag
Januari – december 2015Januari – december 2015 jämfört med motsvarande period 2014:

 • Nettoomsättning: KSEK 8 083 (KSEK 5 167)
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK -1 448 (KSEK -1 710)*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader för nyemission och extra bolagsstämma om KSEK

  337

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: KSEK -70 (KSEK -1622)* Kassaflödet är belastat med extraordinära kostnader för nyemission och extra bolagsstämma om KSEK 337
 • Resultatet per aktie*: SEK -0,15 (SEK -0,27) * Beräknat på 9 577 366 aktier (6 384 911)

  Oktober - december 2015

  Fjärde kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014:

 • Nettoomsättning: KSEK 2 206 (KSEK 1 758)
 • Resultatet efter finansnetto: KSEK -512 (KSEK -381)*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader för extra bolagsstämma om KSEK 54 samt högre personalkostnader relaterad till nyrekrytering om KSEK 59
 • Resultatet per aktie*: SEK -0,05 (SEK -0,06) * Beräknat på 9 577 366 aktier (6 384 911)

10 februari 2016 2 (10)

Bokslutskommuniké 2015

Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

VD har ordet

Bäste aktieägare, det är nu i stort sett på dagen tre år sedan jag tillträdde som VD för Jojka. Med några månader på VD stolen, i maj 2013, presenterade jag Jojkas framtida vision och affärsplan, Jojka 2015, för bolagets styrelse. Planen var offensiv och gick till stora delar ut på att fortsätta utveckla den tekniska plattformen i kombination med ökat säljfokus inom väl valda marknadssegmentet för att på så sätt uppnå en marknadsledande position i Sverige och över tid, positivt kassaflöde.

Med facit i hand är det oerhört glädjande att konstatera att vi uppnått i stort sett samtliga delmål som sattes upp för tre år sedan. Jojka är idag att beakta som en av de marknadsledande i Sverige inom sitt markanssegment och kan genom vårt utvecklade ”smart routing” system erbjuda kunderna en högklassig och kostnadseffektiv lösning.

Under min tid som VD har omsättningen ökat med 195% och volymtillväxten med 370%. En jämförelse mellan åren 2014 och 2015 ger 56% omsättningsökning och 61% volymtillväxt.

Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten var målet vi inte mäktade med, vi var dock väldigt nära. Rensar vi för extraordinära kostnader för nyemission och extra bolagsstämma om KSEK 337 så visade vi på ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om KSEK 267.

Jojka har medvetet prioriterat tillväxt och har trots att resultatet belastats med betydande extra ordinära kostnader samt hemsideprojekt och plattformsutveckling förbättrat resultatutvecklingen med 20% jämfört mot 2014. Rensat för de extraordinära kostnaderna ligger resultatförbättringen på ca 35%.

Under året fick Jojka starka tillskott i styrelsen i form av Carl Ekerling och Jan Swedin. Deras dokumenterade kompetens och erfarenheter kommer vara till stor hjälp då styrelsen fram till bolagsstämman i maj aktivt arbetar med att färdigställa affärsplanen för perioden fram till 2018 som nu är under framtagande. Utan att avslöja för mycket och gå händelsen i förväg så kommer fokus framgent läggas på fortsatt expansion inom befintliga segment men också inbrytning på nya för Jojka viktiga segment och marknader. Expansionen kommer ske organisk men även via bolagsförvärv där sådana anses strategiska och nödvändiga . Ett breddat produktutbud samt ökat krav på långsiktig lönsamhet kommer också ges högre prioriterat än tidigare.

Jag läste nyligen något ytterst intressant som har blivit lite som ett motto för oss. ”There is no digital strategy anymore, just a strategy in digital world” Det tycker jag sammanfattar Jojkas 2015 väldigt väl. Det är fler och fler företag som förstår hur viktig mobilen är som försäljningskanal. Enligt Postnord har hela 56% handlat via mobilen de sista 6 månaderna och det ökar i alla branscher, även i generellt traditionell handel som t.ex. bygghandeln. Genom att mobilen blir allt viktigare så finns det inget bättre sätt att kommunicera med kunderna, personal och leverantörer än med SMS. 97% av alla SMS som skickas läses inom 3 minuter.

10 februari 2016 3 (8)

Bokslutskommuniké 2015

Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

Jojka har idag två produkter av mycket hög kvalitet vilka bägge uppskattas av marknaden, Jojka Salesboost och Jojka Survey. Vi tycker det är tillfredställande att de kunder vi haft som fokus kunder för 2015 nu tillkommer i ökande takt. Genom vårt fokuserade arbete på att alltid leverera över förväntan så är vi idag en av de leverantörer som alltid får en förfrågan när SMS tjänster efterfrågas, vilket är glädjande. Detta visar på att arbetet vi utför för varje kund oavsett storlek fått genomslag.

Jojkas ambition är att under 2016 fortsätta öka såväl omsättning som antal utskickade SMS. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att bibehålla vårt tekniska försprång och leverera ännu högre kundkvalitet till såväl befintliga som nya kundsegment där SMS kommer bli en allt viktigare kanal.

Jag vill avslutningsvis tacka er aktieägare för det stöd, kapital, förtroende och intresse ni under året visat bolaget. Min förhoppning är att Jojka under 2016 skall bli ett riktigt bra år för oss alla.

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

10 februari 2016 4 (8)

Bokslutskommuniké 2015

Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet presenterades 2015-10-23
 • Jojka gjorde sin 3:e bästa månad både i omsättning och skickade SMS under

  december månad.

 • Fler avtal med strategiskt kunder tecknades bl.a. Intrum Justitia, Lekmer samt OnlinePizza
 • Stort fokus har legat på implementering av ingångna avtal vilket avspeglas i den höga volymen under perioden.
 • Arbetet med den nya hemsidan www.jojka.nu har under perioden färdigställts Väsentliga händelser efter perioden utgång
 • Extra bolagsstämma genomfördes 2016-01-15 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 16. Jan Swedin invaldes som styrelseledamot
 • Efter samråd med AktieTorget har Jojka tagit beslut om att återgå till kvartalsrapportering. Bakgrunden till månadsrapporteringen var den stora mängd frågor som bolaget erhöll i samband med emissionen 2015. Jojka kommer fortfarande att kommunicera väsentliga händelser via pressreleaser på Aktietorget.

  Väsentliga händelser under året

  Allmänt

  • Bolagsstämman genomfördes 2015-05-21 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18
  • Till ordförande valdes Lars Nordlander
  • Carl Ekerling invaldes som styrelseledamot

   Produkt

  • Under november introducerades den nya hemsidan www.jojka.nu
  • I februari lanserades den nya kommunikationsplattformen JSG3.0
  • En SMPP lösning introducerades under året

   Omsättning/tillväxt

  • Bolaget följde planen som lagts fast för 2015 vilket medförde att omsättningstillväxten blev 56 % och volymtillväxten 61 % under året
  • Bolaget uppnådde inte målet positivt kassaflöde från den löpande verksamheten utan uppvisade ett negativt kassaflöde om KSEK -70. Rensat för extraordinära kostnader för nyemission och extra bolagsstämma om KSEK 337 så uppvisade bolaget ett positivt kassaflödet från den löpande verksamheten om KSEK 267

10 februari 2016 5 (10)

Bokslutskommuniké 2015

Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

Kundbas

 • Bolaget har följt planen och breddat kundbasen inom utvalda kundsegment som Intrum Justitia, Lekmer samt OnlinePizza
 • Extraordinära händelser

 • Under kvartal 2 genomförde bolaget en riktad emission som övertecknades till ca 200%. Bolaget tillfördes KSEK 3 708 SEK efter emissionskostnader.
 • 10 februari 2016 6 (8)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Nyckeltal

  (KSEK)

  Nettoomsättning Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiell poster Soliditet, %
  Antal aktier, stycken Resultat/aktie, SEK
  Eget kapital/aktie, SEK

  Nyckeltalsdefinitioner

  Nettoomsättning Soliditet
  Resultat per aktie Eget kapital per aktie

  Insynspersoner

  Stefan Lennhammer
  Göran Tollstam
  Rutger Lindquist
  Lars Nordlander
  Fredrik Dalebrant
  Kerstin Ekstedt
  Anders Ericsson (vald revisor)

  Aktien och aktieägare

  2015

  8 083 -1 095 -1 448

  66 9 577 366 -0,15 0,48

  2014

  Okt - dec 2015

  2 206 -423 -512 66 9 577 366 -0,27 -0,05 0,33 0,48

  Okt – dec 2014

  1 758 -295 -381 52 6 384 911 -0,06 0,33

  5 167 -1 371 -1 710

  52 6 384 911

  Total omsättning
  Eget kapital
  Resultat efter finansiella poster/antal aktier
  Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

  Innehav aktier (direkt/indirekt)

  2776573 45000 803997 877302 138000 60000 

  Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Per den 31 december 2015 var
  9 577 366 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid fjärde kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 820 aktieägare. Under fjärde kvartalet 2015 handlades aktien till lägst 1,85 SEK och högst 3,80 SEK.

  Personal

  Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

  Bolagsstruktur

  Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag

  10 februari 2016

  7 (10)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Redovisningsprinciper

  Helårsrapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

  Granskning av revisor

  Denna helårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

  Kommande finansiella rapporter

  2016-05-22: Årsstämma i bolagets lokaler i Stockholm 2016-04-22: Q1 rapport
  2016-07-15: Q2 rapport
  2016-10-21: Q3 rapport

  Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida efter årsstämman givet att den fastställs.

  För ytterligare information

  VD Rutger Lindquist

  Rutger.lindquist@jojka.com

  070-996 66 66

  10 februari 2016

  8 (10)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Ekonomisk redogörelse för perioden

  Resultaträkning Jan-dec (KSEK) 2015

  Jan-dec 2014

  5 167 -

  5 167

  -5 118 -1 424 -328 - 6 870

  -1 703

  -7

  - 1 710

  Okt-dec 2015

  2 206 - 2 206

  -2 121 -508 -89 -2 718

  -512

  -

  -512

  Okt-dec 2014

  1758 - 1 758

  -1 675 -378 -86 -2 139

  -381

  -

  -381

  Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

  Rörelsens kostnader

  Övriga externa kostnader Personalkostnader AvskrivningarSumma rörelsekostnader

  Rörelseresultat /EBIT)

  Finansnetto

  Resultat

  8 083 - 8 083

  -7 473 -1 705 -346 -9 524

  -1 441

  -7

  -1 448

  10 februari 2016

  9 (8)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Balansräkning
  (KSEK) 2015-12-31 2014-12-31
  TILLGÅNGAR
  Anläggningstillgångar
  Immateriella anläggningstillgångar
  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 631 890
  631 890
  Finansiella anläggningstillgångar
  Andra långfristiga fordringar 9 12
  9 12
  Summa anläggningstillgångar 640 902
  Omsättningstillgångar
  Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 429 944
  Övriga fordringar 11 19
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 832 928
  1 272 1 891
  Kassa och bank 5 039 1 202
  5039 1 202
  Summa omsättningstillgångar 6 311 3 093
  Summa tillgångar 6 951 3 995

  10 februari 2016 10 (8)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Balansräkning
  (KSEK) 2015-12-31 2014-12-31
  EGET KAPITAL OCH SKULDER
  Bundet eget kapital
  Aktiekapital 2 394 1 596
  Reservfond 551 551
  Fritt eget kapital
  Fria reserver 3 125 1 642
  Periodens resultat -1 448 -1 710
  Summa eget kapital 4 622 2 079
  Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 1 326 1 121
  Övriga skulder 338 141
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 665 654
  2 329 1 916
  Summa eget kapital och skulder 6 951 3 995
  Ställda säkerheter 500 500
  Ansvarsförbindelser Inga Inga

  10 februari 2016 11 (10)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Kassaflödesanalys
  (KSEK) 2015-01-31 2014-01-01
  2015-12-31 2014-12-31
  Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster -1 448 -1 710
  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 346 327
  Betald skatt 7 0
  Kassaflöde från den löpande verksamheten före
  förändring av rörelsekapital -1095 -1 383
  Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
  Förändring av kundfordringar 515 -633
  Förändring av kortfristiga fordringar 95 -550
  Förändring av leverantörsskulder 205 767
  Förändring av kortfristiga skulder 210 177
  Kassaflöde från den löpande verksamheten -70 -1 622
  Investeringsverksamheten
  Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -84 0
  Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0
  Kassaflöde från investerarverksamheten -84 0
  Finansieringsverksamheten
  Nyemission 3 991 1 957
  Utbetald utdelning 0 0
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 991 1 957
  Årets kassaflöde 3 837 335
  Likvida medel vid årets början
  Likvida medel vid årets början 1 202 867
  Likvida medel vid årets slut 5 039 1 202

  10 februari 2016 12 (8) 

  Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.