Jojka

Jojka kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 08:38 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 10 dec 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), org. nr 556666-6466, (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma den 15 januari 2016 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 januari 2016, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 11 januari 2016. Anmälan ska ske skriftligen till Jojka Communications AB, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per telefon 08-611 26 00, eller per e-mail info@jojka.nu. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 8 januari 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

  • 1.Stämmans öppnande
  • 2.Val av ordförande vid stämman
  • 3.Upprättande och godkännande av röstlängd
  • 4.Godkännande av dagordning
  • 5.Val av en eller två justeringsmän
  • 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  • 7.Val av styrelseledamot
  • 8.Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

7. Val av styrelseledamot

Aktieägare representerandes ca 50,03% av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Aktieägarna föreslår att Jan Swedin väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska således bestå av Lars Nordlander, Rutger Lindquist, Carl Ekerling och Jan Swedin.

Jan Swedin är CEO och grundare av IT Gården i Landskrona AB. Med sitt starka kundfokus, höga tekniska kompetens samt inställning att ”allt är möjligt” har han gjort IT Gården till ett av Sveriges ledande företag inom sina verksamhetsområden. Bolaget är verksamt inom outsourcing och hosting av IT-drift.

____________________

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.jojka.nu.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

____________________

Stockholm i december 2015

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.