FAO

Jordbrukets potential för att mildra global uppvärmning utvärderas

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 16:24 CET

Norge och Tyskland stödjer FAO:s arbete för ökad kunskap och bättre policyer

Regeringarna i Norge och Tyskland har förbundit sig att bidra med sammanlagt 5 miljoner dollar till FAO:s program för att förbättra informationen om utsläpp av växthusgaser från jordbruket och mer noggrant bedöma jordbrukets möjligheter att mildra den globala uppvärmningen.

De förbättrade data som samlats in av FAO:s program för att begränsa jordbrukets klimatpåverkan (MICCA) kommer att göras tillgänglig genom en global kunskapsbas på internet. Kunskapsbasen kommer både att ge en översikt över jordbrukets utsläpp av växthusgaser och identifiera de bästa metoderna för att mildra den globala uppvärmningen genom förbättrade jordbruksmetoder.

"I de befintliga analyserna innebär dataavikelser och informationsluckor en verklig utmaning för att på bästa sätt dra nytta av jordbrukssektorns stora möjligheter att binda atmosfäriskt kol”, säger Marja-Liisa Tapio-Biström, koordinator för FAO:s MICCA-program.

Med tillgång till bättre data kommer regeringar, utvecklingsplanerare, jordbrukare och jordbruksföretag att ha ett verktyg som de kan använda för att få tillgång till internationell finansiering av projekt för att mildra klimatförändringen. Det kommer även hjälpa dem att utforma och genomföra policyer, program och metoder som syftar till att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser samt öka kolinlagringen på jordbruksmarkerna.

"Klimatsmarta" jordbruksmetoder kan öka produktiviteten och minska sårbarheten mot oförutsägbara väder- och klimatmönster och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. För mer information om klimatsmart jordbruk, klicka här.

Bra information ger bättre policyer

"Vi är oerhört tacksamma för att regeringarna i Norge och Tyskland stödjer detta arbete”, säger Alexander Müller, undergeneraldirektör för FAO:s avdelning för naturresurser och miljö.

"De data vi samlar in och sammanställer är avgörande för att göra livsmedelsproduktionen mer klimatsmart. Ju mer information vi har om utsläpp från enskilda jordbrukssystem, desto effektivare policyer kommer länderna att kunna ta fram som främjar omställningen", tillade han.

Norges bidrag till projektet uppgår till cirka 3 miljoner dollar och Tyskland bidrar med 2 miljoner dollar.

Ta tillvara på möjligheterna

Jordbruket står idag för omkring 14 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, motsvarande 6,8 gigaton koldioxidekvivalenter. Samtidigt har sektorn goda möjligheter att minska sina utsläpp av växthusgaser och binda stora mängder kol från atmosfären.

FN:s klimatpanel (IPCC) har uppskattat att kolupptagning i marken, genom förbättrat underhåll av åker- och betesmarker tilllsammans med restaurering av förstörda marker, erbjuder den bästa möjligheten för jordbruket att minska sitt bidrag till klimatförändringarna.

Implementering av policyer, metoder och projekt för att minska utsläppen av växthusgaser i jordbruket skulle kunna genomföras för en liten eller ingen kostnad för jordbrukare i låginkomstländer, enligt FAO. I vissa fall skulle det även öka jordbrukarnas produktivitet och samtidigt göra dem mindre sårbara för klimatrelaterade effekter och därmed trygga tillgången till mat i världen.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s program för att begränsa jordbrukets klimatpåverkan

Mer om FAO:s arbete med klimatförändringar

Klimatsmart jordbruk