TU, Tidningsutgivarna

Journalistförbundet attackerar tryckfriheten

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 14:43 CEST

- Det fria ordet måste alltid få vara fritt i ett demokratiskt land som Sverige. Att just Journalistförbundet angriper tryckfriheten är minst sagt anmärkningsvärt, men så är det. Journalistförbundet har i dagarna vidtagit en åtgärd som begränsar debatt, opinionsbildning och kultur i tidningar som förbundet valt ut.

Det säger Tidningsutgivarnas ordförande Pär Fagerström, som tillsammans med VD Barbro Fischerström har gjort ett uttalande till försvar för tryckfriheten.

Anledningen är att Journalistförbundet i dagarna – som en stridsåtgärd – har lagt ett förbud mot att på vissa tidningsföretag hantera redaktionellt material som inte har producerats av företagets egna anställda.

- Journalistförbundets åtgärd innebär bland annat en selektering av vilka som skall få tillgång till opinionsbildningen. Läsarnas insändare avvisas, flödet av debattinlägg stryps. Detta är i strid med tryckfrihetsförordningen och skadar demokratins grundfundament.

- Genom att förbjuda hantering av externt material inträder Journalistförbundet i praktiken i ansvarig utgivarens ställe, något som uppenbart strider mot tryckfrihetsförordningens avsikt och anda.

---

Journalistförbundets ”förbud” ingår bland de varsel som lagts de senaste dagarna mot olika dagstidningar. Medling har skett sedan 1 mars, där Journalistförbundet sagt nej till fyra medlarbud och Tidningsutgivarna sagt ja till samtliga. Medlarna träffar parterna på onsdag i nästa vecka.

---
Uttalandet bifogas.
___________________________________________________________________________

Uttalande 2007-08-10

Journalistförbundet attackerar tryckfriheten

”Uppdrag att vara utgivare skall innefatta befogenhet att öva inseende över skriftens utgivning och bestämma över dess innehåll, så att intet däri får införas mot utgivarens vilja”, och ”inskränkning i den befogenhet, som sålunda tillkommer utgivaren, vare utan verkan”. Så stadgas i tryckfrihetsförordningen

Journalistförbundet varslar om stridsåtgärder och utfärdar ”Förbud mot all hantering av, och befattning med, material som ej har producerats av anställd vid den egna redaktionen”. Detta innebär de facto att Journalistförbundet inträder i utgivarens ställe.

Journalistförbundet har nu gjort något som uppenbarligen strider mot tryckfrihetsförord¬ningens avsikt, anda och hittillsvarande tillämpning. Journalistförbundets stridsåtgärd begränsar debatt, opinionsbildning och kultur i de tidningar som Journalistförbundet egen¬sinnigt valt ut. Man beskär möjligheten att i dessa tidningar uttrycka sin mening och ta del av andras yttranden. Det är milt sagt förvånande, med hänsyn till att Journalistförbundet i andra sammanhang gärna säger sig vilja hävda tryckfrihetens intresse.

Att stridsåtgärden dessutom riktar sig mot alla de frilansskribenter som är medlemmar i Journalistförbundet är förstås ett bekymmer som Journalistförbundet får hantera internt.

I ett försök att klädsamt buga för tryckfriheten - och det tyder på att Journalistförbundet egentligen förstått att den nu valda stridsåtgärden är i strid mot tryck¬frihetsförordningen – säger man sig undanta ansvarige utgivaren från förbudet. Många utgivare kommer att göra så gott de kan för att se till att ordet inte begränsas till fast anställda medarbetare under den tid konflikten pågår. Men för många tidningar utgör material från andra än de fast anställda en så väsentlig och omfattande del av innehållet, inte minst när det gäller debatt och kultur, att det i praktiken blir övermäktigt för utgivaren, att själv införa externt material i tillräcklig omfattning.

Journalistförbundets åtgärd innebär en selektering av vilka som skall få medverka till bland annat opinionsbildningen. Journalistförbundet gör sig härmed skyldigt till ett angrepp på tryckfrihetsförordningen som för alltid kommer att kasta en skugga över förbundets trovär¬dighet i tryckfrihetsfrågor.

Pär Fagerström Barbro Fischerström
Ordf i Tidningsutgivarnas styrelse VD Tidningsutgivarna

För ytterligare information

Pär Fagerström, ordförande Tidningsutgivarna, 023-936 65, 073-925 32 59
Barbro Fischerström, VD Tidningsutgivarna, 08/692 46 00