Arbetsmiljöverket

Ju större arbetsställe desto vanligare med systematiskt arbetsmiljöarbete

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 11:45 CEST

Det är framför allt vid de större arbetsplatserna som systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är infört, framgår det av den senaste arbetsmiljöundersökningen, som SCB gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Speciella frågor ställdes till dem som är skyddsombud eller har uppdrag i en skyddskommitté och till dem som är chefer/arbetsledare. Denna grupp uppgick till närmare 1 620 personer. Hela undersökningen omfattar ett representativt urval om ca 14 000 av landets sysselsatta.Till dessa personer med ?arbetsmiljöuppdrag? ställdes frågor om arbetsmiljörisker har kartlagts och bedömts på deras arbetsplats, om detta har dokumenterats, om åtgärder vidtagits och om en handlingsplan upprättats angående risker som ännu inte åtgärdats. På grundval av svaren har den svarandes arbetsställe klassificerats med avseende på SAM. De svarandes arbetsställen fördelar sig enligt följande:

Andel, procent
SAM är inte infört 24
SAM är påbörjat 35
SAM är infört 41

Skillnaden mellan svaren från skyddsombud respektive chefer är liten och ligger inom felmarginalen.

Ungefär hälften av de sysselsatta finns vid de 13 000 arbetsställen som har fler än 50 anställda. Här har alltså införandet av SAM kommit längst. Omkring 260 000 arbetsställen (av totalt drygt 290 000) är små och medelstora med färre än 20 anställda. Här arbetar ungefär en fjärdedel av den sysselsatta befolkningen.

Om man tar hänsyn till arbetsställets storlek inom de olika näringsgrenarna är det framför allt inom 'Tillverkningsindustrin' som man i större utsträckning infört systematiskt arbetsmiljöarbetet, drygt hälften, medan 'Partihandel och detaljhandel inklusive reparation av motorfordon' samt 'Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster' ligger sämst till. Inom de senare har färre än en tredjedel av arbetsställena infört SAM.

AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete är juridiskt bindande för arbetsgivaren och anger hur samarbetet med att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet ska bedrivas. SAM ska ingå som en naturlig del i verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden av betydelse för arbetsmiljön. Läs mera på www.av.se

Kontaktpersoner:

Jan Weiner, statistiker, tel 08-730 95 52

Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99