Kristdemokraterna, KD

Justare spelregler för den ideella sektorn

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:37 CEST

- Den ideella sektorn behöver få enklare spelregler. När inte ens landets finans- och idrottsminister klarar av att driva en ideell förening och hålla sig till Skatteverkets regelbok är det för mig uppenbart att något måste göras för att förenkla för de aktiva. Det ska inte krävas en ekonomexamen för att driva en ideell förening.

Det säger Mats Odell, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, och Gunilla Tjernberg, kulturpolitisk talesman som på torsdagen presenterade fem punkter för den ideella sektorn.

- Det handlar om att skapa ett regelverk som vanligt folk kan förstå och hålla sig till. Det är snart lika krångligt att driva en ideell förening som det är att vara småföretagare. Här krävs regelförenklingar, men också gynnsammare villkor för den ideella sektorn så att föreningar klarar av ekonomin utan att behöva trixa.

- Kristdemokraterna vill göra det möjligt för ideellt arbetande att ta emot mindre ersättningar, upp till kanske 20 000 kronor per år, utan att varken de eller föreningen belastas med skatt. Det skulle förbättra föreningarnas situation dramatiskt, och minska behovet av att fuska för att få pengarna att räcka till.

- Vi har också i vårt budgetalternativ föreslagit en särskild avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Det är snart bara Sverige som inte tillåter människor att ge skattefria gåvor för att stödja frivilligorganisationernas insatser. En avdragsrätt skulle dramatiskt förbättra de ideella verksamheternas villkor och därmed stärka det civila samhällets roll.

Nedan presenteras fem-punktsprogrammet, därefter bifogas även en interpellation från Mats Odell till vice statsminister Bosse Ringholm.

Fem punkter för den ideella sektorn

1 Det ska inte krävas ekonomexamen för att driva en ideell förening

Ringholmfallet visar att regelverket för de ideella föreningarna måste förenklas, bland annat på skattesidan. Administrationen måste vara enkel och tydlig så att även den lilla föreningen har möjlighet att driva sin verksamhet utan att tvingas anställa en ekonom eller en skattejurist. De allt mer komplicerade skattereglerna har inneburit att många föreningar har svårt att hitta människor som är beredda att ta det ansvar som det innebär att sitta med i en föreningsstyrelse. Det har helt enkelt blivit ett allt för svårt uppdrag. Det är inte rimligt.

2 Inför ett fribelopp för inkomst av ideellt arbete

Kristdemokraterna anser att ett nytt inkomstslag för ideellt arbete bör införas, där varken arbetsgivare eller inkomsttagare behöver ta upp inkomsten för beskattning. Detta finns redan idag i idrottsföreningar som kan ge ideellt arbetande aktivitets- och ungdomsledare en skattebefriad ersättning på upp till ett halvt basbelopp årligen (ca 20 000 kr). Om detta inkomstslag gjordes generellt skulle ideella organisationer kunna ge människor som engagerar sig en mindre ersättning utan att drabbas av arbetsgivaravgifter. Det kan också hjälpa personer som är långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa eller förtidspensionärer till en meningsfull sysselsättning som kan bli en väg tillbaka till arbetslivet. Beloppet skulle vara begränsat till ett halvt basbelopp per person och år, och inte kunna utbetalas till den som arbetar i ideella organisationer under anställningsliknande former.

3 Inför avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer

I de flesta EU-länder uppmuntras människor att ge gåvor till ideella organisationer genom möjligheten att göra skatteavdrag. Kristdemokraterna anser att motsvarande möjlighet ska finnas även i Sverige. Genom att införa ett skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer i Sverige skulle bidragen till frivillig verksamhet i Sverige med all sannolikhet öka väsentligt. Därmed ökar också frivilligverksamhetens självständighet från staten. Det skulle få stor betydelse för både de organisationer och föreningar som berörs samt för alla de människor som på olika sätt får stöd av eller kommer i kontakt med deras verksamhet. Kristdemokraterna har anslagit 700 miljoner år 2007 och lika mycket 2008 i statsbudgeten för att genomföra detta.

4 Tydliga spelregler för den ideella sektorn

Den svenska välfärden står inför betydande förändringar och mycket stora utmaningar de närmaste åren. Kristdemokraterna anser att den ideella sektorn har en viktig roll för att tillsammans med det offentliga möta dessa utmaningar. Ett sådant samarbete kräver en ordnad diskussion om hur roller, ansvar och resurser skall fördelas mellan det offentliga och det ideella. Det behövs tydliga och likvärdiga spelregler för olika ideella aktörer som bygger på respekt för organisationernas egna idéer och värden, respekt för deras möjlighet att planera samt för deras frihet att också vara kritiker utan att drabbas ekonomiskt av det. I detta sammanhang bör också dagens regelverk ses över så att regler som missgynnar t ex generationsöverskridande verksamheter reformeras.

5 Momsbelägg inte ideell verksamhet

Kristdemokraterna accepterar inte att Frälsningsarmén ska tvingas betala moms för försäljning till välgörenhet eller att församlingar ska betala moms för kyrkkaffet. Näringsverksamhet som bedrivs inom ideella föreningar utan vinstintresse ska liksom tidigare vara momsbefriad, även om vissa större ideella organisationer skulle tjäna på att kunna dra av momsen. Men för de mindre ideella föreningarna skulle detta innebära ytterligare en komplikation och ett regelverk som ideellt aktiva inte ska behöva bekymra sig över.Interpellation TILL STATSRÅD

2005-10-19

Till vice statsminister Bosse Ringholm (s)

Villkoren för den ideella sektorn

Skatteverkets beslut att upptaxera idrottsklubben Enskede IK för de år som statsrådet Ringholm var ordförande i klubben väcker flera frågeställningar kring hur regeringen ser på den ideella sektorns villkor i Sverige. Främst för att det efter beslutet är uppenbart att inte ens statsrådet Ringholm har haft tillräcklig kunskap för att till fullo följa de regler för idrottsklubbarnas beskattning som följer av regeringens politik. Det är i sig remarkabelt, eftersom Ringholm i sin egenskap av finansminister under de berörda åren var den högste ansvarige inom regeringen för de frågor som rör beskattningen av bl.a. den ideella sektorns verksamhet. Statsrådet påstod dessutom så sent som för ett år sedan att det inte fanns någon saklig grund för Skatteverket att göra en särskild granskning av Enskede IK, något som nu visat sig vara fullständigt felaktigt.

I grunden är dock detta en fråga om vilka ersättningsvillkor som skall gälla för aktiva i ideella verksamheter i allmänhet och kanske idrottsföreningar i synnerhet. Skatteverket är av den uppfattningen att vissa ersättningar som betalats ut till aktiva i ideella föreningar skall betraktas som inkomst av tjänst, trots att det för de allra flesta handlar om ett ideellt arbete som är förlagt utanför den normala arbetstiden. Dagens skatteregler ger också mycket begränsade möjligheter för föreningar att betala ut förmåner eller andra ersättningar till aktiva utan att behöva betrakta detta som lön.

Här uppstår emellertid tydliga gränsdragningsproblem vad gäller exempelvis ersättningar för utlägg och vad som kan betraktas som resor till och från tjänstestället. I det berörda fallet i Enskede IK har endast ersättning för resor till och från Enskede IP betraktats som tjänsteresa. Ersättning för resor mellan hemmet och träningsplanen har istället klassats som lön. Skatteverket har visserligen nyligen reviderat reglerna i detta avseende, men ersättningen för resor direkt från hemmet är endast skattebefriade om ledaren ifråga inte har annan ersättning från föreningen. Detta avser Enskede IK att fortsätta att betrakta som orimligt.

Även när det gäller reklamintäkter finns tydliga gränsdragningsproblem om vilka intäkter som är skattegrundande. I detta fall handlar det om vad som å ena sidan ska betraktas som gåvor utan motprestationer från företag och enskilda, och vad som å andra sidan är att betrakta som köp av reklamplats eller sponsring. Till och med Skatteverket erkänner i denna del att det är en fråga om bedömningar och inte ett strikt tillämpbart regelverk. Regeringens föreslagna sänkning av reklamskatten kommer att minska skatteeffekten för den ideella sektorn, men inte eliminera gränsdragningsproblemet.

Sammantaget framstår det regelverk som omgärdar svenska idrottsföreningar och andra ideella verksamheter som svårgenomträngligt för de hundratusentals föreningsaktiva som saknar specialistkunskaper inom ekonomi eller juridik. En omfattande förenkling av regelverket för föreningar liksom utökade möjligheter för ideella verksamheter att betala ut ersättningar till aktiva utan att belastas med löneskatter förefaller vara nödvändig.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att förenkla och tydliggöra regelverket för den ideella sektorn?

Mats Odell (kd)FÖRFATTARE:

Mats Odell
Gunilla Tjernberg
FÖR MER INFORMATION:

Niclas Thorselius
Telefon: 08-786 56 80
Mobil: 076-527 25 70
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se