Securitas AB

JustDirects Svenska AB:s konkurs

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2003 00:00 CET

I samband med JustDirects konkurs under februari 2003, uppstod det en del olösta problem mellan dess leverantörer av olika tjänster. Detta är på intet sätt unikt i en konkurs, men de måste likväl redas ut.

Securitas har genom avtal med JustDirect varit leverantör av tjänsten, förvaring och utlämning av nycklar, gentemot JustDirects kunder (nyckelägarna). I samband med konkursen upphörde tjänsten då Securitas ej erhöll någon ersättning enligt tidigare upprättat avtal. Avtalet skulle ha givit Securitas 650 kr exklusive moms per utlämning, dvs. även vid återlämning av nycklarna. Den av nyckelägarna erlagda abonnemangsavgiften till JustDirect har således ej gått till Securitas och kan på grund av konkursen ej återbetalas.

Securitas avsåg att skyndsamt återlämna nycklar/kuvert till konkursförvaltaren, vilket är praxis i konkurser om annat ej överenskommits. Problemet i detta fall var dock att det inte finns något substansvärde i nycklarna/kuverten, utan enbart en hanteringskostnad. Värdet låg i tjänsten med förvaring och utlämning av nycklar

Securitas gjorde en första bedömning i ärendet tillsammans med konkursförvaltaren, där vi gemensamt konstaterade att det fanns ett stort säkerhetsvärde att nycklarna fick förvaras hos Securitas och att utlämningen arrangerades på ett säkert sätt. Denna administration/förvaring skulle ske utan kostnad eller intäkt för det redan skuldtyngda konkursboet.

Securitas erbjöd i detta skede att upprätta en kundservicefunktion för att kunna handlägga utlämning av nycklarna. För detta arbete, som beräknades bli relativt omfattande både personellt och tekniskt, beslutade Securitas att ta ut en administrativ kostnad på 300 kronor per ärende, allt för att täcka uppkomna merkostnader.

Tyvärr har Securitas noterat att man från vissa håll kritiserat prissättningen.

Securitas ambition var att lämna ut nyckeln genom vår upprättade kundservicefunktion, detta för att uppnå ett snabbt och säkert återlämnande. Securitas erbjöd även att skicka nycklar per postförskott där önskemål om detta fanns.

Med anledning av den kritik som riktats mot Securitas, har vi från och med
2003-03-04 i samråd med konkursförvaltaren beslutat att sänka vår administrationskostnad för utlämning.

En konsekvens av sänkningen innebär reducerad service, men bibehållen säkerhet för den som lämnat Er nyckel till förvaring. Kostnaden för att återfå Er till JustDirect inlämnade nyckel kommer att vara 100 kronor.

Securitas kommer i fortsättningen att enbart ha kundservicefunktionen öppen helgfria onsdagar mellan kl.10.30-16.30, med utlämning påföljande torsdag på respektive kontor. Numret till vår kundservicefunktion är 08-657 64 23.

Erbjudandet gäller t o m 2003-06-01.

Eftersom denna nyckeltjänst kommer att upphöra kommer vi att tolka det så att ej avhämtade nycklar ej önskas åter. Om vi ej fått andra instruktioner från nyckelinnehavarna senast ovan nämnda datum är vår avsikt därefter att på ett säkert och korrekt sätt ombesörja att kvarvarande nycklar destrueras.

Vår förhoppning är att nyckelägarna skall ha förståelse för att denna tjänst inte kan vara gratis och att de skall acceptera detta förslag.


Ytterligare information lämnas av Åke Andersson Informationschef Securitas Sverige AB, telefon 08-657 72 88.