Svenska Handelsbanken AB

Justerade jämförelsesiffror med anledning av övergång till IFRS 8

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 15:47 CEST

Handelsbankens historiska segmentinformation har justerats med anledning av övergången till ny standard för segmentredovisning (IFRS 8 Rörelsesegment) som tillämpas från och med räkenskapsåret 2009.

Enligt IFRS 8 ska segmentinformationen presenteras utifrån samma principer som används internt. För Handelsbankskoncernen innebär detta främst förändringar i presentationen av segmentens intäkter, som enligt de nya principerna sker före intern resultatallokering på produktnivå. Resultatallokeringen för respektive segment redovisas efter rörelseresultatet på egen rad i resultaträkningen. Därutöver presenteras intäkter och kostnader för internt utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen netto på egen rad i segmentinformationen. Den enda förändring som skett i segmentindelningen avser segmentet "Övrig verksamhet" som nu omfattar något färre poster än tidigare. De poster som inte längre räknas som "Övrig verksamhet" ingår nu i elimineringskolumnen. I övrigt har övergången till IFRS 8 endast inneburit ett antal mindre förändringar. Historisk segmentinformation har räknats om för perioden kvartal 1 2008 - kvartal 4 2008.

Pressmeddelandet och filer i Excel med omräknad segmentinformation finns tillgängliga för nedladdning på bankens hemsida, www.handelsbanken.se/ir.

Ytterligare information lämnas av: Mikael Hallåker, chef Investor Relations 08 - 701 2995
Lars Kenneth Dahlqvist, Investor Relations 08 - 701 1018
Jörgen Olander, redovisningschef 08 - 701 2307