K2A

K2A:s erbjudande avseende teckning av preferensaktier utökas och anmälningsperioden för det institutionella erbjudandet förkortas

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 09:00 CET

  • K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (”K2A” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 mars 2015 ett erbjudande att teckna preferensaktier i Bolaget omfattande högst 400 000 preferensaktier till en teckningskurs om 250 kronor per preferensaktie (”Erbjudandet”), med möjlighet för styrelsen att utöka Erbjudandet till att totalt omfatta högst 700 000 preferensaktier.
  • Styrelsen för K2A har, med anledning av god efterfrågan i Erbjudandet, beslutat att utöka Erbjudandet till att omfatta högst 700 000 preferensaktier, motsvarande 175 Mkr, samt att förkorta anmälningsperioden inom ramen för den institutionella delen av Erbjudandet till den 17 mars 2015.
  • Teckningskursen samt övriga villkor i Erbjudandet är oförändrade. Anmälningsperioden för Erbjudandet till allmänheten förkortas inte utan löper till den 20 mars 2015.

Utökning av Erbjudandet

K2A:s styrelse har, efter samråd med Carnegie, beslutat att utöka Erbjudandet med högst ytterligare 300 000 preferensaktier, till högst 700 000 preferensaktier totalt. Härigenom kan K2A tillföras totalt 175 Mkr före transaktionskostnader inom ramen för Erbjudandet.

Förkortning av anmälningsperioden för den institutionella delen av Erbjudandet

K2A:s styrelse har, efter samråd med Carnegie, beslutat att förkorta anmälningsperioden inom ramen för den institutionella delen av Erbjudandet till den 17 mars 2015 klockan 17.00 istället för den 20 mars 2015 klockan 17.00. Förkortningen av anmälningsperioden för den institutionella delen av Erbjudandet sker i enlighet med det förbehåll som beskrivs i det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet.

Anmälningsperioden för Erbjudandet till allmänheten förkortas inte utan löper till den 20 mars 2015.

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Bookrunner och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till K2A i samband med Erbjudandet.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2015.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i K2A. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av K2A för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från K2A och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Carnegie företräder K2A och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än K2A för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Carnegie avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och innehållet i pressmeddelandet utgör inte, och ska inte heller förlitas på, som ett löfte eller en utfästelse från Carnegie i detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Carnegie påtar sig inget ansvar för att pressmeddelandet är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning, under tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om sådant ansvar grundas på skadeståndsrättslig, kontraktsrättslig eller annan grund, vilket Carnegie annars skulle kunna ha avseende pressmeddelandet eller information som tillhandahållits i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar K2A:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.