Lunds universitet

Kärfves kritik av Gillberggruppens forskning godkänns av Vetenskapsrådet

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 10:14 CET

Eva Kärfve, docent i sociologi vid Lunds universitet, har inte brutit mot god forskningssed i sin kritik av Gillberggruppens forskning. Det slår Vetenskapsrådets expertgrupp fast.
Expertgruppen har granskat tre passager av Kärfves bok ”Hjärnspöken. Damp och hotet mot folkhälsan” på begäran av Lunds universitet.

Lunds universitets rektor Göran Bexell säger i en kommentar:
– Vi har med stor tillfredsställelse tagit emot expertgruppens svar, som stämmer med den bedömning universitetet hela tiden har gjort.

Eva Kärfves bok utgör en kritik av den forskning kring ADHD och Damp som bedrivits av Göteborgs universitet, under ledning av Christopher Gillberg. Debatten kring denna forskning har pågått under en längre tid.

I mars 2003 begärde, i två skilda skrivelser, tre överläkare att en granskning av Eva Kärfves forskning om neuropsykiatriska funktionshinder hos barn skulle göras. Universitetets svar 2003-05-15 var att substansen i hennes och andra argument skall prövas i den gängse vetenskapliga prövningen och debatten.

En av anmälarna vände sig till Högskoleverket, som efter utredning gav universitetet viss kritik för att en grundligare undersökning av Kärfves påstådda oredlighet inte genomförts. Detta ledde till att ytterligare två anmälningar med begäran om utredning av Eva Kärfves forskning inkom 2004.
Lunds universitet vände sig då till Vetenskapsrådet (oktober 2004) efter att ha mottagit två anmälningar om att kritiken som bland annat framförs i boken ”Hjärnspöken. Damp och hotet mot folkhälsan” är oriktig och är att betrakta som oredlig forskning.

Expertgruppen har bestått av regeringsrådet Kjerstin Nordborg (ordförande), professor Rune Dahlqvist, docent Birgitta Forsman och professor Bengt Gustafsson. Björn Thomasson vid Vetenskapsrådet har varit sekreterare.

Gruppens sakkunniga har varit: Jan-Otto Ottoson, professor emeritus i psykiatri, Göteborg samt Denny Vegerö, professor i medicinsk sociologi, Stockholm.

Varken de sakkunniga eller expertgruppen anser att delarna i Kärfves bok som de granskat bryter mot god forskningssed.

Ottosson ifrågasätter om ärendet alls är en angelägenhet för Vetenskapsrådet. Hans bedömning är att boken snarast är en pamflett med kritisk granskning av den av Gillberg ledda forskningen. Det förhållandet att ”tonen är konfrontativ, ibland insinuant, är en fråga om personlig stil och kan knappast betraktas som oredlighet”. Vidare slår han fast att det bör vara främmande för ett vetenskapssamhälle att inte tolerera fri debatt.

Vegerö menar att Kärfves referat inte är vilseledande eller oredliga. Han skriver: ”Forskningskritik även i starkt polemisk form, måste enligt min mening vara en legitim verksamhet också för någon som primärt inte tillhör den kritiserade forskningsgemenskapen. Det är också legitimt att föra fram sin kritik utanför Akademin, inom ramen för det offentliga samtalet. Normalt sett bidrar kritik av forskning till att forskningen utvecklas.”

Expertgruppens utlåtande offentliggörs idag, fredagen 21 mars. Slutsatsen lyder: ”Sammanfattningsvis bedömer expertgruppen alltså att Eva Kärfve på de punkter som Lunds universitet begärt att Vetenskapsrådet skall granska, inte har brutit mot god forskningssed”.

För mer information kontakta:
Rektor Göran Bexell på telefon: 046-222 70 01 eller e-post: Goran.Bexell@rektor.lu.se

Docent Eva Kärfve på telefon: 040-301950