Statistiska centralbyrån, SCB

Kalkylerat bostadsbestånd 2011-12-31: Bostadsrätterna fortsätter öka på hyresrätternas bekostnad

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 10:10 CEST

Enligt det kalkylerade bostadsbeståndet fanns det 4 524 292 lägenheter i landet 2011-12-31. Dessa fördelades på 2 003 135 lägenheter i småhus och 2 521 157 lägenheter i flerbostadshus.

Bostadsrätterna fortsätter öka

Flerbostadshusens fördelning efter upplåtelseform är 1 587 811 hyresrätter, 933 164 bostadsrätter och 182 ägarlägenheter. Antalet hyresrätter i landet dominerar. Andelen hyresrätter är 63 procent medan bostadsrätternas andel är 37 procent av det totala lägenhetsantalet i flerbostadshus. På länsnivå har Kronoberg den högsta andelen hyresrätter med 85 procent. I Halland och Örebro är andelen hyresrätter 78 procent. De högsta andelarna bostadsrätter finns i Stockholms och Uppsala län med 51 respektive 48 procent. Jämfört med 1990 finns det idag ca 33 300 fler hyreslägenheter medan antalet bostadsrättslägenheter blivit nästan 10 gånger fler, ca 317 000.

Ombildningar av hyreslägenheter

Antalet ombildade lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt minskade 2011 jämfört med 2010. År 2011 var det 7 106 hyresrätter som ombildades till bostadsrätter vilket kan jämföras med ca 20 000 lägenheter 2010. Det är främst i Stockholms län ombildningarna minskat. Från ca 14 000 lägenheter 2010 till ca 4 400 lägenheter 2011. Sedan år 2000 har ca 155 000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter i landet. Av dessa finns 72 procent eller ca 112 000 i Stockholms län.

Bostadsrätternas och hyresrätternas förändring 1990-2011. Riket. 1990=100

Antal lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____335520.aspx

Bostadsbeståndet efter byggnadsperiod

Av det totala svenska småhusbeståndet byggdes många småhus på 1970-talet. Under perioden 1971 – 1980 byggdes 21 procent av det totala småhusbeståndet. När det gäller flerbostadshus byggdes 41 procent under perioden 1951 – 1970 med störst andel under perioden 1961 – 1970 då 25 procent byggdes.

Det totala bostadsbeståndet

Av det totala antalet lägenheter i bostadsbeståndet ligger 56 procent i flerbostadshus och 44 procent i småhus. Högst andel lägenheter i flerbostadshus, 73 procent, finns i Stockholms län och högst andel småhus finns i Gotlands och Hallands län med 63 procent.

Antal och andel lägenheter efter hustyp och län
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____335520.aspx

Definitioner och förklaringar

Under perioden 1960-1990 samlades uppgifter om bostadsbeståndet in via de Folk- och bostadsräkningar som genomfördes vart femte år. Den senaste officiella statistiken som finns tillgänglig över bostadsbeståndet i Sverige är från 1990, då den senaste Folk- och bostadsräkningen gjordes.

Avsaknaden av aktuell statistisk information om bostadsbeståndet var för många statistikanvändare besvärande. För att möta behovet av bostadsbeståndsstatistik tog SCB fram en metod för att skatta detta. Metoden utgick från Folk- och bostadsräkningen 1990 och uppdaterades med årliga förändringar genom nybyggnad, ombyggnad och rivningar. Denna metod har använts för åren 1991 – 2009.

SCB:s  nya kalkylerade bostadsbestånd

Fr.o.m. 2010 tas bostadsbeståndet fram med en ny metod. Antal lägenheter hämtas från fastighetstaxeringsregistret (FTR) per den 1/1 varje år. Därefter uppdateras uppgifterna med under året färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar varefter ett kalkylerat bostadsbestånd per 31/12 varje år erhålls. Detta innebär bättre kvalitet och aktualitet jämfört med den metod som användes för åren 1991 – 2009.

Bostadsbeståndet efter upplåtelseform, m.m.

SCB kan på uppdragsbasis ta fram ytterligare statistik om bostadsbeståndet 2011. Vi kan bland annat redovisa bostadsbeståndet fördelat på byggnadsperiod, ägarkategori och upplåtelseform (bostadsrätt,  hyresrätt, äganderätt) på t.ex. kommunnivå.

En viktig faktor vid skattningarna av bostadsbeståndet efter upplåtelseform och ägarkategori är försäljningar av flerbostadshus. Genom att granska de enskilda köpen av flerbostadshus har antalet lägenheter som t.ex. övergått från hyresrätt till bostadsrätt beräknats. Vi kan därför även redovisa uppgifter på omvandling från hyresrätt till bostadsrätt för lägenheter i flerbostadshus samt förändring av ägarkategori.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post byggande.bebyggelse@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.