INVISIO Headsets AB

KALLELSE

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 15:37 CET

Aktieägarna i Nextlink AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 mars 2007 klockan 8.30 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrmalmstorg 4 i Stockholm

Anmälan mm
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

· dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 14 mars 2007 (avstämningsdagen),
· dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast torsdagen den 15 mars 2007 klockan 16.00. Anmälan kan ske per post till Nextlink AB, Extra bolagsstämma 2007, Box 49149, 100 29 Stockholm, eller per e-post till investor_relations@Nextlink.to.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 14 mars 2007, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
8. Stämmans avslutande.Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut av den 14 februari 2007 att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2.094.779 kronor genom utgivande av högst 2.094.779 aktier, eller det högre belopp respektive högre antal aktier som må följa av teckning av aktier tillhörande bolagets utestående teckningsoptioner 2005/2010, dock sammanlagt högst 2.224.920 kronor respektive högst 2.224.920 aktier, envar med ett kvotvärde om en krona, och på följande huvudsakliga villkor i övrigt:

· Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid sju (7) gamla aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

· För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall äga rum, varvid prioritet skall ges till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Vid överteckning skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

· Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 27 mars 2007.

· För varje tecknad aktie skall erläggas 17 kronor 50 öre kontant.

· Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden 2-16 april 2007. Teckning med företrädesrätt skall ske genom samtidig betalning. Teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista och betalning erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

· De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2007.

· För att innehavare av teckningsoptioner 2005/2010 skall ha rätt att delta i nyemissionen med aktie tecknad genom utnyttjande av teckningsoption, skall teckningen ha verkställts senast den 9 mars 2007. I den mån sådan teckning inte sker, skall optionerna omräknas i enlighet med optionsvillkoren.

_____________

Styrelsen eller den styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller VPC.

Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

_____________

För giltigt beslut av stämman enligt punkten 7 ovan fordras att beslutet biträds av minst hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Styrelsens fullständiga beslut om företrädesemission jämte handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer från och med tisdagen den 6 mars 2007 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Stockholm i februari 2007
Nextlink AB (publ)
Styrelsen