AIK

KALLELSE

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:54 CET

Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma klockan 18.00, onsdagen den 28 mars 2007 i Råsunda Restaurang, Parkvägen 2B (Västra läktaren), Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 22 mars 2007, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 fredagen den 23 mars 2007 under adress: Bolagsstämma AIK Fotboll AB, Box 1257, 171 24 SOLNA, eller via e-post arsstamma2007@aik.se eller per telefon 08-735 96 64. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB torsdagen den 22 mars 2007. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.


ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda (koncern)balansräkningen;
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
10. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter;
11. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkten 7b)

Styrelsen föreslår att det ej lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2006.

Styrelseledamöter m m (punkterna 8, 9 och 10)
Bolagets nomineringskommitté, som består av Christer Barck, Roger Blomqvist, Tom Strand samt Anders Thorsson, föreslår (i) att styrelsen skall bestå av nio av bolagsstämman valda styrelseledamöter och ingen suppleant, (ii) att styrelsearvode ej skall utgå till styrelsens ledamöter och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning, samt (iii) omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av Per Bystedt, Mats Carlsson, Cecilia Giertta, Mikael Hagman, Anders Heierson, Marie Loverfelt, Sune Reinhold, Lars Rekke, samt Ronnie Smith. Johan Wibäck avböjer omval eftersom han har en projektanställning inom Bolaget.

Nomineringskommitténs förslag till ordförande i styrelsen är Per Bystedt. Om Per Bystedts uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen välja ny ordförande.


Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)
Styrelsen håller på att slutföra framtagandet av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning. Riktlinjerna reglerar fast och rörlig lön samt pensioner och övriga förmåner. Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i Bolagets ledning, sammanlagt fem personer.

Målsättningen med riktlinjerna är att Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig ersättning som möjliggör att kompetenta personer kan rekryteras och behållas inom Bolaget. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och finnas på Bolagets hemsida från och med den 14 mars 2007.Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständigt förslag enligt punkt 11 hålls tillgängliga hos Bolaget senast den 14 mars 2007 och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i februari 2007
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen