Lovisagruvan AB

Kallelse

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 14:47 CET

Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 24 mars 2011 ,kl 18.15 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm. Förtäring serveras från kl 17.45.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 18 mars 2011 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Någon förhandsanmälan erfordras ej.
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 18 mars 2011, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Förslag till dagordning
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman, förslag, Torsten Börjemalm.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Verksamhetsbeskrivning
8. Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av valberedning
13. Ändring av Bolagsordningen.
14. Information om 2009 års beslut om optionsprogram till anställda och styrelsemedlemmar och komplettering av beslutat optionsprogram till anställda.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:
* Styrelsen föreslår att 2,50 SEK per aktie delas ut. Avstämningsdag för utdelning blir den 29 mars och utdelningen betalas den 1 april.
* Valberedningen föreslår att antalet ledamöter tillsvidare skall vara fyra. Göran Nordenhök, ordförande Torsten Börjemalm, Ingemar Skaret och Stefan Sädbom är beredda att fortsätta som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att de omväljs.
* Revisorsval har skett vid tidigare tidpunkt. Björn Bäckvall, Ernst&Young, auktoriserad revisor kvarstår.
* Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 150 000 till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.
* Till valberedning föreslås oförändrat val av Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Morten Werner och Peter Öster
* Bolagsordningen förslås ändras så att så kallade förenklad kallelse kan ske. Se bilagda förslag till ny Bolagsordning.
* Inom ramen för tidigare beslut har två nyanställda anmält sig för köp av vardera 1 500 teckningsoptioner för 0,50 per styck och med teckningskursen 22,00 per aktie. Tecknings skall ske senast 2012-12-31. Därmed har 99 000 aktier av den ram på 100 000 aktier som gavs av den extra bolagsstämman i september 2009 utnyttjats.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Box 149, 711 31 Lindesberg, samt hos Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm (telefon 070-511 32 12) från och med två veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.Lovisagruvan.se.
_____________________________________________________________________________________________

Stockholm i februari 2011
Styrelsen

Bilaga

Förslag till ny Bolagsordning i mars 2011

Bolagsordning för Lovisagruvan AB (556481-0074)

§1. Bolagets firma är Lovisagruvan AB (publ). Bolaget är publikt.

§2. Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesberg.

§3. Bolagets skall äga aktier i dotterbolag och intressebolag samt bedriva prospekterings- och gruvverksamhet i Stråssaområdet samt därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 344 000 kronor.

§5. Antalet aktier skall vara lägst 1 680 000 aktier och högst 6 720 000 aktier.
Aktie skall vara registrerad vid VPC.

§6. Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§7. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs på ordinarie årsstämma 1-2 revisorer, varav en auktoriserad, med eller utan revisorssuppleanter.

§8. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor förestämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom att annonsera i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning upplysa om att kallelse har skett samt däri lämna begränsad information om förestående bolagsstämma.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 14.00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bolagsstämma kan hållas i Lindesberg eller i Stockholm.

§9. På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1) val ordförande vid stämman
2) upprättande och godkännande av röstlängd
3) godkännande av dagordning
4) val av en eller två justeringsmän
5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7) beslut om:
i. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
ii. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den framlagda balansräkningen
iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8) fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer
9) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10) val av styrelse och styrelseordförande och i förekommande fall, revisor
11) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen

§10. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

------------------
Antagen vid bolagsstämma bolagsstämma 2011-03-24.