BioInvent International AB

KALLELSE

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:13 CEST

Detta pressmeddelande får ej distribueras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan eller annat land där sådan distribution eller offentliggörande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt och inbjudan till teckning av aktier riktar sig inte heller till personer i sådana länder.

PRESSMEDDELANDE 17 oktober 2005


Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 2 november 2005, kl. 16.00 på Ideon, Sölvegatan 41 i Lund.

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 oktober 2005 och anmäla deltagandet till BioInvent senast torsdagen den 27 oktober 2005, kl 16.00 på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Marie Serwe, eller per telefax 046-211 08 06 eller telefon 046-286 85 50, eller per-email marie.serwe@bioinvent.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller genom annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Omregistreringen måste vara genomförd senast fredagen den 21 oktober 2005 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän

5´. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av avskrift av senaste årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens redogörelse enligt aktiebolagslagen
4 kap 4 § samt revisorns yttrande över redogörelsen

8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

9. Stämmans avslutandeFörslag till godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 8)

Styrelsen har den 12 oktober 2005 beslutat, med förbehåll för bolagsstämmans godkännande, att emittera sammanlagt högst 17 685 333 nya aktier om nominellt 0,50 kr, med företrädesrätt till teckning för bolagets aktieägare. Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter skall vara den 10 november 2005, varvid fem gamla aktier ger rätt att teckna tre nya aktier. För varje aktie som tecknas skall erläggas nio (9) kronor. Teckningstid skall vara den 15 november till den 2 december 2005, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter skall äga rum, inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning skall i första hand ske till befintliga aktieägare som tecknat aktier för samtliga erhållna teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till sådan aktieägares teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra än aktieägare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till tecknade aktier med stöd av teckningsrätter, i tredje hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till sådan teckning, varvid prioritet kommer att ges till de som också har lämnat emissionsgarantier eller avsiktsförklaringar avseende teckning av aktier utan företrädesrätt samt i fjärde hand till de som har lämnat emissionsgarantier eller avsiktsförklaringar avseende teckning av aktier utan företrädesrätt, enligt villkoren för sådana emissionsgarantier och avsiktsförklaringar.Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisningen samt handlingar enligt aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida www.bioinvent.se och sänds automatiskt utan kostnad till aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och till andra aktieägare som så begär.Lund i oktober 2005
Styrelsen
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL)


För mer information

Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com


Bakgrundsinformation:
BioInvent International AB listat på Stockholmsbörsens O-lista (BINV), utvecklar antikroppsläkemedel mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. Antikroppar är idag ett starkt växande segment på läkemedelsmarknaden.

BioInvent fokuserar på att ta fram antikroppsläkemedel och dokumentera deras effekt i prekliniska och tidiga kliniska försök. Klinisk utveckling, marknadsföring och distribution sker företrädesvis i samarbete med etablerade läkemedelsbolag. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom HIV-infektioner, trombos, cancer, åderförkalkning och ledsjukdomar.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig teknikplattform som täcker kedjan från antikroppsbiblioteket, n-CoDeRÒ, för snabbt urval av humana antikroppar, till produktion i en anläggning godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners för utveckling av läkemedel. Bland sådana partners märks ALK-Abelló, Antisoma, Celltech, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen, OrbusNeich och XOMA.

Bolaget har idag 92 medarbetare och är verksamt på Ideon, Lund.BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com