Perbio Science AB

Kallelse

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 09:45 CEST

Aktieägarna i Perbio Science AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma på Kongresscenter, Södra Storgatan 11-13 i Helsingborg onsdagen den 24 september 2003 kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per söndagen den 14 september 2003 (införandet måste dock på grund av mellankommande helg ske senast fredagen den 12 september 2003), dels anmäla sig till bolaget under postadress Knutpunkten 34, 252 78 Helsingborg, att: Annika Hultkrantz, per telefon 042-26 90 96 eller 042-26 90 93 eller per e-mail info@perbio.com, senast fredagen den 19 september 2003 kl. 12.00.

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligtvis låta omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 12 september 2003, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Som bekräftelse på att vi fått Er anmälan kommer vi att skicka ett inträdeskort som skall tas med till stämman.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvode åt styrelsen.
9. Val av styrelse.
10. Fråga om återkallande av uppdrag att sammankalla
nomineringskommitté.
11. Stämmans avslutande.

FSII Sweden Holdings AB, som äger mer än 90 procent av aktierna i bolaget, har begärt att extra bolagsstämma sammankallas och underrättat bolaget om att följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman.

Val av styrelse m m (punkterna 7, 8 och 9 på dagordningen)

Antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter.

Sittande styrelse ersätts i dess helhet genom nyval av Paul M. Meister, Todd M. DuChene, Jacob Melander och Carl-Johan Deuschl.

Arvode skall ej utgå till styrelsens ledamöter.

Återkallande av uppdrag att sammankalla nomineringskommitté (punkt 10 på
dagordningen)

Uppdraget till styrelsens ordförande att sammankalla en nomineringskommitté skall återkallas.

Välkomna!
Helsingborg i september 2003
STYRELSEN


YTTERLIGARE INFORMATION
VD Leland G Foster tfn +1 435 757 6432
eller VVD och Finansdirektör Claes Wenthzel
tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22

Perbio Science AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Företaget är leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 353 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com